4. Tag-in-terrasser: FÆLLESSKAB OG ET LIV I BALANCE (Kulturudveksling)/ 4. Tag-in-terraces: COMMUNITY AND A LIFE IN BALANCE (Culture Exchange)

Sted /
Location

Pakhusene, Aarhus Ø
Medvirkende /
Participants

Foreningen Skjulte Steder, Pakhusene, EU-Japan Fest, TB Bonsai, Masashi Hirao, DJ Merlyn Silva, Soryukan Århus Kendo, Århus Shuri-ryu Karate, Shin Shin Toitsu Aikido og Shinson Hapkido dojang Aarhus, Sonsanim Ko Myong; Ichitaro, Seido Taiko, Simply Tea, Aarhus Brætspilsfestival, Aarhus Go Klub, Aarhus Litteraturcenter, Aarhus Drageklub, Chihoko Yanagi
Hvad /
What kind

Kulturudveksling/ Culture Exchange
Dato /
Date

12-08-2017-
20-08-2017

4. Tag-in-terrasser: FÆLLESSKAB OG ET LIV I BALANCE (Kulturudveksling)

Et forskningsprojekt fra Heidelberg Universitet i Tyskland fastlåser, at storby-hjerner er mere modtagelige for stress og mentale sygdomme end landsbyhjerner. Dyttende biler, skarer af fodgængere der zigzagger forbi i alle retninger bidrager til, at mange storbymennesker udsættes for kontinuerlig stress. 

Japanerne har zen, hvis bevæggrund er livsbalance. Danmark har Grundtvig, hvis ideologi var fællesskab. Kun i et fællesskab kan der opbygge et selvbevidst individ, mente Grundtvig. Grundtvig (1783-1872) var en dansk forfatter, teolog, digter, filosof, historiker og præst

Pakhusene på Aarhus Ø er et nybygget kontor- og boligkompleks, hvor fællesskab sættes i fokus. På bygningens tagterrasse er der har udsyn over Aarhusbugten. Vand, har en beroligende virkning på vores psyke. 

På terrassen skabet vi et fundament for idéen om et zen-inspireret refleksionsrum med en række arrangementer, der satte fokus på livsbalance og  fællesskab.

I Japan er der eksempelvis et tæt forhold mellem Zen buddhisme og Bonsai. Det kræver dyb koncentration og tålmodighed at forme de små æstetisk udførte bonsai-træer. Fordybelse medvirker til afstressning. Også Taiko-drumming kræver dyb koncentration. Taiko er en tromme-stil af japansk oprindelse, som har været anvendt i Japan i over 1400 år. Trommerne kaldes også for sportstrommer på grund af de store krav der stilles til ens fysik, udholdenhed og koncentrationsevne.

Mange kampsportsformer i Japan ender på ordet do eller dou: Karatedo, Kendo, Aikido, Hapkido (Koreansk). Det lille ord "dou eller do" betyder "vej" eller "metode". De forskellige "måder" er baseret på Zenbuddhisme og stræber mod at dyrke det menneskelige sind ved aktivt at lære at koncentrere sig eller fokusere bevidstheden, for at opnå en dyb eksistentiel ro. Målet kan nås på mange forskellige måder. Teceremoni er en anden metode, som japanerne kalder Chanoyu eller Chado, Sado.

Brætspil er en af de ting, der på mange måde kombinerer idéen om zen og koncentration med Grundtvigs ideologi om at fællesskab er en betingelse for dannelsen af et velfungerende samfund og af et veluddannet individ. GO er Østens svar på skak. Spillet blev i fordums tid opfattet som en nødvendig del af en samurais opdragelse, da man anså GO, for at være et redskab til forståelse for strategi og taktik.

Grundtvig var salmedigter og lærte danskerne at synge sig til fællesskab. Hos japanerne opstod Haiku-digtningen i 1600-tallet. Haiku skal indeholde natur og skal foregå i nutid. Et japansk haikudigt består som udgangspunkt af 17 stavelser fordelt på tre grupper med hhv. fem, syv og fem stavelser. Et Haiku-digt handler om enkelthed og præcision.

I Japan fejrer man høsten ved at flyve med drager. I Danmark fejres den med høstfest og dans. En helt essentiel dansk skik er at hygge sig, ved at samles om noget, hvor man slipper pligter og bekymring. Da vores event blev afholdt i høsten, valgte vi at afslutte med hyggelig dragebygning og traditionel japansk geisha dans.

4. Tag-in-terraces: COMMUNITY AND A LIFE IN BALANCE (Culture Exchange)

A research project from Heidelberg University in Germany sais that, city-brains is more susceptible to stress and mental illness than villagers. Cars, crowds of pedestrians passing by in all directions contribute to the fact that many big city people are exposed to continuous stress.

The Japanees has Zen, that put focus on having livfe in balance. Denmark has Grundtvig, whose ideology was a community. Only a liife in community can build a self-conscious individual, Grundtvig said. Grundtvig (1783-1872) was a Danish author, theologian, poet, philosopher, historian and priest.

Pakhusene på Aarhus Ø is a newly built office and housing complex, in which the community is put into focus. On the building's roof terrace there is a view of Aarhus Bay. Water has a calming effect on our psyche.

On the terrace we created a foundation for the idea of a zen-inspired reflection room with a series of events that focused on life balance and community.

In Japan there is a close relationship between Zen Buddhism and Bonsai. It requires deep concentration and patience to shape the small aesthetically performed bonsai trees, and preoccupation contributes to relaxation. Taiko drumming as well demands deep concentration. Taiko is a drum-style of Japanese origin, which has been used in Japan for over 1400 years. The drums are also called for sports drums due to the great demands made on one's physique, endurance and concentration.

Many martial arts forms in Japan end up with the word do or dou: Karatedo, Kendo, Aikido, Hapkido (Korean). The small word "dou or do" means "way" or "method". The different "ways" are based on Zen Buddhism and strive to cultivate the human mind by actively learning to concentrate or focus consciousness, to achieve a deep existential calm. The goal can be achieved in many different ways. Tea ceremony is another method that the Japanese call Chanoyu or Chado, Sado.

Board games are one of the things that in many ways combine the idea of zen and concentration with Grundtvig's ideology about community as a condition for the formation of a well-functioning society and of a well-educated individual. GO is the Asia's response to chess. The game was perceived as a necessary part of a samurai upbringing, when considered GO, to be a tool for understanding strategy and tactics.

Grundtvig wrote and Christian hymns and taught the Danes to sing together in fellowship. The Japanese Haiku poetry arose in the 17th century. Haiku must include nature and be written in present. A Japanese haiku poem consists of 17 syllables divided into three groups with respectively. five, seven and five syllables. A Haiku poem is all about simplicity and precision.

Japanese are celebrating the harvest by flying kites. In Denmark the harvest is celebrated by celebration with food and dance. A very essential Danish custom is "hygge" (cosiness) or gathering about something where you do not have to worry about anything but smalltalk, eating or drinking. Our event was held in the fall and harvest, we therefore chose to end it with danish harvest fruits, cozy kite flying and traditional Japanese geisha dance.


Del på facebook
Flashmob - Pop Up Event
ved Kampkunst v/ Soryukan Århus Kendo, Århus Shuri-ryu Karate, Shin Shin Toitsu Aikido og Shinson Hapkido dojang Aarhus
Optakt til og formidling af Fællesskab og et liv i balance.
3. juni kl. 11.00 Aarhus Hovedbanegård
Flashmob - Pop Up Event by Kampkunst v/ Soryukan Århus Kendo, Århus Shuri-ryu Karate, Shin Shin Toitsu Aikido og Shinson Hapkido dojang Aarhus
Prelude to the community and a life in balance.
June 3rd at 11.00 Aarhus Central Station
Bonsai Performance ved Masahi Hiaro
Bonsaimester Masahi Hiaro akkompagneret af DJ Merlyn Perez-Silva (livestream: merlyn P. Silva)
Bonsai Performance
Bonsai master Masahi Hiaro accompanied by DJ Merlyn Perez-Silva (livestream: merlyn P. Silva)
Taiko-drumming
Den japanske Taiko-drummer Ichitaro og medlemmer af gruppen Seido Taiko fra Valby
Taiko drumming
The Japanese Taiko drummer Ichitaro and members of the group Seido Taiko from Valby
Karate-do
Århus Shuri-ryu Karate på Pakhusenes tagterrasse, Aarhus Ø
Karate-do
Aarhus Shuri-ryu Karate on Pakhusen's roof terrace, Aarhus Ø
Haiku-digt af Birgit Bach og sat i musik af John Nørgaard
Niels Kjær sammenligner Zen, Grundtvig og Kierkegaard

4. Tag-in-terrasser: FÆLLESSKAB OG ET LIV I BALANCE (Kulturudveksling)

Et forskningsprojekt fra Heidelberg Universitet i Tyskland fastlåser, at storby-hjerner er mere modtagelige for stress og mentale sygdomme end landsbyhjerner. Dyttende biler, skarer af fodgængere der zigzagger forbi i alle retninger bidrager til, at mange storbymennesker udsættes for kontinuerlig stress. 

Japanerne har zen, hvis bevæggrund er livsbalance. Danmark har Grundtvig, hvis ideologi var fællesskab. Kun i et fællesskab kan der opbygge et selvbevidst individ, mente Grundtvig. Grundtvig (1783-1872) var en dansk forfatter, teolog, digter, filosof, historiker og præst

Pakhusene på Aarhus Ø er et nybygget kontor- og boligkompleks, hvor fællesskab sættes i fokus. På bygningens tagterrasse er der har udsyn over Aarhusbugten. Vand, har en beroligende virkning på vores psyke. 

På terrassen skabet vi et fundament for idéen om et zen-inspireret refleksionsrum med en række arrangementer, der satte fokus på livsbalance og  fællesskab.

I Japan er der eksempelvis et tæt forhold mellem Zen buddhisme og Bonsai. Det kræver dyb koncentration og tålmodighed at forme de små æstetisk udførte bonsai-træer. Fordybelse medvirker til afstressning. Også Taiko-drumming kræver dyb koncentration. Taiko er en tromme-stil af japansk oprindelse, som har været anvendt i Japan i over 1400 år. Trommerne kaldes også for sportstrommer på grund af de store krav der stilles til ens fysik, udholdenhed og koncentrationsevne.

Mange kampsportsformer i Japan ender på ordet do eller dou: Karatedo, Kendo, Aikido, Hapkido (Koreansk). Det lille ord "dou eller do" betyder "vej" eller "metode". De forskellige "måder" er baseret på Zenbuddhisme og stræber mod at dyrke det menneskelige sind ved aktivt at lære at koncentrere sig eller fokusere bevidstheden, for at opnå en dyb eksistentiel ro. Målet kan nås på mange forskellige måder. Teceremoni er en anden metode, som japanerne kalder Chanoyu eller Chado, Sado.

Brætspil er en af de ting, der på mange måde kombinerer idéen om zen og koncentration med Grundtvigs ideologi om at fællesskab er en betingelse for dannelsen af et velfungerende samfund og af et veluddannet individ. GO er Østens svar på skak. Spillet blev i fordums tid opfattet som en nødvendig del af en samurais opdragelse, da man anså GO, for at være et redskab til forståelse for strategi og taktik.

Grundtvig var salmedigter og lærte danskerne at synge sig til fællesskab. Hos japanerne opstod Haiku-digtningen i 1600-tallet. Haiku skal indeholde natur og skal foregå i nutid. Et japansk haikudigt består som udgangspunkt af 17 stavelser fordelt på tre grupper med hhv. fem, syv og fem stavelser. Et Haiku-digt handler om enkelthed og præcision.

I Japan fejrer man høsten ved at flyve med drager. I Danmark fejres den med høstfest og dans. En helt essentiel dansk skik er at hygge sig, ved at samles om noget, hvor man slipper pligter og bekymring. Da vores event blev afholdt i høsten, valgte vi at afslutte med hyggelig dragebygning og traditionel japansk geisha dans.

4. Tag-in-terraces: COMMUNITY AND A LIFE IN BALANCE (Culture Exchange)

A research project from Heidelberg University in Germany sais that, city-brains is more susceptible to stress and mental illness than villagers. Cars, crowds of pedestrians passing by in all directions contribute to the fact that many big city people are exposed to continuous stress.

The Japanees has Zen, that put focus on having livfe in balance. Denmark has Grundtvig, whose ideology was a community. Only a liife in community can build a self-conscious individual, Grundtvig said. Grundtvig (1783-1872) was a Danish author, theologian, poet, philosopher, historian and priest.

Pakhusene på Aarhus Ø is a newly built office and housing complex, in which the community is put into focus. On the building's roof terrace there is a view of Aarhus Bay. Water has a calming effect on our psyche.

On the terrace we created a foundation for the idea of a zen-inspired reflection room with a series of events that focused on life balance and community.

In Japan there is a close relationship between Zen Buddhism and Bonsai. It requires deep concentration and patience to shape the small aesthetically performed bonsai trees, and preoccupation contributes to relaxation. Taiko drumming as well demands deep concentration. Taiko is a drum-style of Japanese origin, which has been used in Japan for over 1400 years. The drums are also called for sports drums due to the great demands made on one's physique, endurance and concentration.

Many martial arts forms in Japan end up with the word do or dou: Karatedo, Kendo, Aikido, Hapkido (Korean). The small word "dou or do" means "way" or "method". The different "ways" are based on Zen Buddhism and strive to cultivate the human mind by actively learning to concentrate or focus consciousness, to achieve a deep existential calm. The goal can be achieved in many different ways. Tea ceremony is another method that the Japanese call Chanoyu or Chado, Sado.

Board games are one of the things that in many ways combine the idea of zen and concentration with Grundtvig's ideology about community as a condition for the formation of a well-functioning society and of a well-educated individual. GO is the Asia's response to chess. The game was perceived as a necessary part of a samurai upbringing, when considered GO, to be a tool for understanding strategy and tactics.

Grundtvig wrote and Christian hymns and taught the Danes to sing together in fellowship. The Japanese Haiku poetry arose in the 17th century. Haiku must include nature and be written in present. A Japanese haiku poem consists of 17 syllables divided into three groups with respectively. five, seven and five syllables. A Haiku poem is all about simplicity and precision.

Japanese are celebrating the harvest by flying kites. In Denmark the harvest is celebrated by celebration with food and dance. A very essential Danish custom is "hygge" (cosiness) or gathering about something where you do not have to worry about anything but smalltalk, eating or drinking. Our event was held in the fall and harvest, we therefore chose to end it with danish harvest fruits, cozy kite flying and traditional Japanese geisha dance.


Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid