Kulturbunker 2013/ Culture bunker 2013

Sted /
Location

Regenburgs Plads, Læssøesgade Skole, Aarhus Lawn Tennis Selskab, Nørrebrogade - Nørre Boulevard i Aarhus
Medvirkende /
Participants

Aarhus Litteraturcenter, Dansk Institut for Elektronisk Musik, Teater Fluks, Arkitekter Gustin A/S, Arkitekt Jesper Urup Ruban, Elever fra Arkitektskolen Aarhus, Grauengaard & Hvid, Vibeke Nørgaard Rønsbo, Lisbeth Hermansen/Hygum Kunstmuseum, Pink Army/Aarhus-København, Opgang2s Billedspor, Nat. Hist. Museum, Besættelsesmuseet, Børn af Byen, Daniel Boysen & Poul Lynggaard Damgaard.
Hvad /
What kind

Byrum, kulturarv og kultur/ Urban Space, legacy and culture
Dato /
Date

16-09-2013-
10-10-2013

Kulturbunker 2013

I aarhus findes der ca. 300 betondækningsgrave (beskyttelsesrum/bunkere), fra 2. verdenskrig og koldkrigstiden, som ligger skjult under beplantede jordvolde. Ved at anvende og inddrage rummene som en del af byens identitet til midlertidige sociale møderum og microevents, blev der implicit sat fokus på en del af den fælles europæiske kulturarv, der ligger gemt bag bunkerenes tilstedeværelse.

Et laboratorium for afprøvning
- Det er en interessant udfordring at gentænke det, der allerede findes, i stedet for altid at bygge nyt. Vi har en masse rum, som ikke bliver udnyttet, og som i dette tilfælde tilmed er en del af vores kulturarv. Den arv kunne vi godt tænke os at integrere i byens identitet og gøre til en aktiv del af byens kulturliv.

Projektet blev gennemført på fire lokationer med sammenlagt seks bunkere: to dobbelt kuppelformede bunkere, en enkeltstående bunker og tre rørformede bunkere. Til en bobbelt kuppelformet, en enkelt kuppelformet og en rørformet betondækningsgrav blev der fremtillet et multi-anvendeligt urbant interiør eller møbel, som var specielt designet til de aarhusianske "bunkere". Det nye urbane multimøbel skabte nogle poetiske, sensoriske og nytænkte oplevelser i byens beskyttelsesrum. Det tog samtidig stilling til nogle af de problemstillinger, den ”nye” type af rum indeholder - og gav på den måde en meget direkte og nytænkende guide til hvordan dette “bunkerland” kan indtages. Arkitektfirmaet Gustin, Arkitekt Jesper Urup Ruban og elever fra Arkitektskolen Aarhus stod for dette.

Læssøesgade Skole
Kuppelbunkeren på Læssøesgade Skole blev som et multifunktionelt rum med et cirkulær møbel og en masse store bolde. Det fungerede som socialt møderum, refleksionsrum, hyggerum og rum til mikroevents for kulturaktører, borgere og for skolen. Her var undervisning for børn leveret af Naturhistorisk Museum, foredrag om besættelsen og servering af mad, som det blev lavet under krigen - og der var lyrik og musik samt perleplade workshop.  

Aarhus Lawn tennis Selskab (ved Sandgravvej)
En dobbelt kuppelbunker blev omdannet til lydstudie og koncertrum for elever fra DIEM (Dansk Institut for Elektronisk Musik). Rummet blev indrettet med afslappende sidde/liggepladser i det ene rum og et visuelt smukt lydrum med siddepladser i det andet rum.

Nørre Boulevard
En dobbelt kuppelbunker blev opbygget af Teater Fluks som en scene, hvor der blev lagt vægt på et optimalt samspil mellem bunkernes to rum. I det midlertidige kraftcenters to rum balancerede antiteser som lys/mørke, kreativt/destruktivt, feminin/maskulin, kaos/orden og yin/yang. I rummene var et scenarium, der forener performance, installation, sang og instrumentalmusik til et samlet udtryk – et Gesamtkunstwerk, der tog udgangspunkt i Mayaernes kalender, der varslede en ny æra 21. december 2012. 

Regenburgs Plads v/ Silkeborgvej
Tre rør-bunkere (betondækningsgrave) udvikles til små oplevelsesormehuller.  En bunker blev indrettet med et urbant interiør der blev taget i besiddelse af Litteraturen på Scenen, der lod litteraturens ekko runge og udfordre bunkernes rumklang og akustik. En anden bunker blev besat af Street-Art gruppen Pink Army, mens en tredje bunker bød på udstillinger indkommet via Open Call. De små underjordiske rum blev små urbane åndehuller, hvor man blev sluset ind i et stemningsfyldt univers som Alice i Eventyrland.

Følgevirkning
Håbet og tanken bag projektet har været og er, at sprede ringe i vandet og få flere til at anvende byens betondækningsgrave til microevents og andre kulturelle tiltag.

I 2014 kunne man læse følgende i Aarhus Stiftstidende i et interview med Beredskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen, der står som udlejer af bunkerne: "Sidste år indtog foreningen Skjulte Steder en stribe bunkere under efterårets månedlange arrangement, Kultur Bunker 2013, så der er for alvor kommet liv i bunkerne".

Internt i Skjulte Steder førte projektet til at DIEM fortsatte med at afvikle koncerter og performance installationer i byens bunkere, men det blev så stor en succes, at bunkerne, der kun kan rumme 15 besøgende pr. bunker blev for små. 


Culture bunker 2013

In Aarhus there are appr. 300 concrete shelters (bunkers) from the World War II and the Cold War, which is hidden under ground. By using and include these spaces as part of the city's identity for temporary social meeting and micro events, we did put an implicitly focus on a part of the common european cultural heritage, that's hidden behind the shelters presence.

A testing laboratory
- It's an interesting challenge to rethink what already exists, rather than replace and build up new spaces. We have a lot of space not being utilized, and in this case even a part of our heritage. It is important to integrate our legacy into the city's identity by transforming it as an active part of the city's cultural life.

The project was implemented in four locations with a total of six shelters: domed shelters as well as tubular shelters. To some of the Shelters a multi-use urban interior or furniture was designed. The new urban spaces became poetic, sensory and re-imagined experiences in city shelters. Architects Gustin, Architect Jesper Urup Ruban and students from Aarhus School of Architecture was responsible for the transformation.

Læssøesgade School (location 1)
One dome shaped shelter near Læssøesgade School was furnished as a multifunctional space with a circular piece of furniture and a lot of big balls. It served as a social meeting space and space for micro events for citizens and the school. Here was education for children provided by the Natural History Museum, talks about the occupation and serving of food as it was made during the war - and there was poetry and music and workshop as well.

Aarhus Lawn Tennis Society - ALTS, (location 2)
A double dome formed shelter was converted into a recording studio and concert space for students from DIEM (Danish Institute for Electronic Music). The room was decorated with relaxing seatings in one room and a visually beautiful sound space with seating in the other room.

Nørreálle (location 3)
A double domeed shelter was built by Theatre Fluks as a performance Stage in which emphasis was placed on optimal interaction between the two rooms. In between the two spaces balanced antitheses as light / dark, creative / destructive, feminine / masculine, chaos / order and yin / yang. In the rooms was a scenario that combined performance, installation, singing and instrumental music to an overall impression - a Gesamtkunstwerk, which was based on the Mayan calendar, which heralded a new era of December 21, 2012.

Regenburg square (location 4)
One shelter was furnished with an urban interiors taken in possession by the group Literature on Stage. Another bunker was occupied by the Street-Art group Pink Army, while a third bunker featured exhibitions received via Open Call. The small underground room became small urban oases where you were channeled into an evocative universe as Alice in Wonderland..

Del på facebook
Poesi en en betondækningsgrav
Digtoplæsning ved Daniel Boysen
Poetry in a shelter
Poem Reading by Daniel Boysen
Poesi en en betondækningsgrav
Digtoplæsning ved Poul Lynggaard Damgaard
Poetry in a shelter
Poem Reading by Poul Lynggaard Damgaard
DER ER ! TIME TILBAGE.
Performance installation af Olga Szymula i bunkeren ved Risvang blev til efter KULTUR BUNKER 2013 i et samarbejde mellem DIEM og Skjulte Steder
THERE IS ! HOUR LEFT
Performance installation bt Olga Szymula

Kulturbunker 2013

I aarhus findes der ca. 300 betondækningsgrave (beskyttelsesrum/bunkere), fra 2. verdenskrig og koldkrigstiden, som ligger skjult under beplantede jordvolde. Ved at anvende og inddrage rummene som en del af byens identitet til midlertidige sociale møderum og microevents, blev der implicit sat fokus på en del af den fælles europæiske kulturarv, der ligger gemt bag bunkerenes tilstedeværelse.

Et laboratorium for afprøvning
- Det er en interessant udfordring at gentænke det, der allerede findes, i stedet for altid at bygge nyt. Vi har en masse rum, som ikke bliver udnyttet, og som i dette tilfælde tilmed er en del af vores kulturarv. Den arv kunne vi godt tænke os at integrere i byens identitet og gøre til en aktiv del af byens kulturliv.

Projektet blev gennemført på fire lokationer med sammenlagt seks bunkere: to dobbelt kuppelformede bunkere, en enkeltstående bunker og tre rørformede bunkere. Til en bobbelt kuppelformet, en enkelt kuppelformet og en rørformet betondækningsgrav blev der fremtillet et multi-anvendeligt urbant interiør eller møbel, som var specielt designet til de aarhusianske "bunkere". Det nye urbane multimøbel skabte nogle poetiske, sensoriske og nytænkte oplevelser i byens beskyttelsesrum. Det tog samtidig stilling til nogle af de problemstillinger, den ”nye” type af rum indeholder - og gav på den måde en meget direkte og nytænkende guide til hvordan dette “bunkerland” kan indtages. Arkitektfirmaet Gustin, Arkitekt Jesper Urup Ruban og elever fra Arkitektskolen Aarhus stod for dette.

Læssøesgade Skole
Kuppelbunkeren på Læssøesgade Skole blev som et multifunktionelt rum med et cirkulær møbel og en masse store bolde. Det fungerede som socialt møderum, refleksionsrum, hyggerum og rum til mikroevents for kulturaktører, borgere og for skolen. Her var undervisning for børn leveret af Naturhistorisk Museum, foredrag om besættelsen og servering af mad, som det blev lavet under krigen - og der var lyrik og musik samt perleplade workshop.  

Aarhus Lawn tennis Selskab (ved Sandgravvej)
En dobbelt kuppelbunker blev omdannet til lydstudie og koncertrum for elever fra DIEM (Dansk Institut for Elektronisk Musik). Rummet blev indrettet med afslappende sidde/liggepladser i det ene rum og et visuelt smukt lydrum med siddepladser i det andet rum.

Nørre Boulevard
En dobbelt kuppelbunker blev opbygget af Teater Fluks som en scene, hvor der blev lagt vægt på et optimalt samspil mellem bunkernes to rum. I det midlertidige kraftcenters to rum balancerede antiteser som lys/mørke, kreativt/destruktivt, feminin/maskulin, kaos/orden og yin/yang. I rummene var et scenarium, der forener performance, installation, sang og instrumentalmusik til et samlet udtryk – et Gesamtkunstwerk, der tog udgangspunkt i Mayaernes kalender, der varslede en ny æra 21. december 2012. 

Regenburgs Plads v/ Silkeborgvej
Tre rør-bunkere (betondækningsgrave) udvikles til små oplevelsesormehuller.  En bunker blev indrettet med et urbant interiør der blev taget i besiddelse af Litteraturen på Scenen, der lod litteraturens ekko runge og udfordre bunkernes rumklang og akustik. En anden bunker blev besat af Street-Art gruppen Pink Army, mens en tredje bunker bød på udstillinger indkommet via Open Call. De små underjordiske rum blev små urbane åndehuller, hvor man blev sluset ind i et stemningsfyldt univers som Alice i Eventyrland.

Følgevirkning
Håbet og tanken bag projektet har været og er, at sprede ringe i vandet og få flere til at anvende byens betondækningsgrave til microevents og andre kulturelle tiltag.

I 2014 kunne man læse følgende i Aarhus Stiftstidende i et interview med Beredskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen, der står som udlejer af bunkerne: "Sidste år indtog foreningen Skjulte Steder en stribe bunkere under efterårets månedlange arrangement, Kultur Bunker 2013, så der er for alvor kommet liv i bunkerne".

Internt i Skjulte Steder førte projektet til at DIEM fortsatte med at afvikle koncerter og performance installationer i byens bunkere, men det blev så stor en succes, at bunkerne, der kun kan rumme 15 besøgende pr. bunker blev for små. 


Culture bunker 2013

In Aarhus there are appr. 300 concrete shelters (bunkers) from the World War II and the Cold War, which is hidden under ground. By using and include these spaces as part of the city's identity for temporary social meeting and micro events, we did put an implicitly focus on a part of the common european cultural heritage, that's hidden behind the shelters presence.

A testing laboratory
- It's an interesting challenge to rethink what already exists, rather than replace and build up new spaces. We have a lot of space not being utilized, and in this case even a part of our heritage. It is important to integrate our legacy into the city's identity by transforming it as an active part of the city's cultural life.

The project was implemented in four locations with a total of six shelters: domed shelters as well as tubular shelters. To some of the Shelters a multi-use urban interior or furniture was designed. The new urban spaces became poetic, sensory and re-imagined experiences in city shelters. Architects Gustin, Architect Jesper Urup Ruban and students from Aarhus School of Architecture was responsible for the transformation.

Læssøesgade School (location 1)
One dome shaped shelter near Læssøesgade School was furnished as a multifunctional space with a circular piece of furniture and a lot of big balls. It served as a social meeting space and space for micro events for citizens and the school. Here was education for children provided by the Natural History Museum, talks about the occupation and serving of food as it was made during the war - and there was poetry and music and workshop as well.

Aarhus Lawn Tennis Society - ALTS, (location 2)
A double dome formed shelter was converted into a recording studio and concert space for students from DIEM (Danish Institute for Electronic Music). The room was decorated with relaxing seatings in one room and a visually beautiful sound space with seating in the other room.

Nørreálle (location 3)
A double domeed shelter was built by Theatre Fluks as a performance Stage in which emphasis was placed on optimal interaction between the two rooms. In between the two spaces balanced antitheses as light / dark, creative / destructive, feminine / masculine, chaos / order and yin / yang. In the rooms was a scenario that combined performance, installation, singing and instrumental music to an overall impression - a Gesamtkunstwerk, which was based on the Mayan calendar, which heralded a new era of December 21, 2012.

Regenburg square (location 4)
One shelter was furnished with an urban interiors taken in possession by the group Literature on Stage. Another bunker was occupied by the Street-Art group Pink Army, while a third bunker featured exhibitions received via Open Call. The small underground room became small urban oases where you were channeled into an evocative universe as Alice in Wonderland..

Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid