Seminar: Urban bæredygtighed/ Seminar: Urban sustainability

Sted /
Location

Arkitektskolen, Aarhus/ Aarhus School of Architecture
Medvirkende /
Participants

Arkitekt Stephan Gustin, Arkitektfirmaet Gustin A/S, Henrik Sell, Naturhistorisk Museum, Aarhus, Martin Thim/ World Perfect, James Ramsey/Raad Studio NYC/ Arkitekt Stephan Gustin, Arkitektfirmaet Gustin A/S, Henrik Sell, Naturhistorisk Museum, Aarhus, Martin Thim/ World Perfect, James Ramsey/Raad Studio NYC
Hvad /
What kind

Seminar/ Seminar
Dato /
Date

12-05-2015

Seminar: Urban bæredygtighed

D. 12. maj 2015 åbnede Foreningen Skjulte Steder projektet med et seminar, der satte fokus på bæredygtighedsprojekter på skjulte steder.
På seminaret blev der holdt følgende oplæg:

Overskudsrum ved Annette Damgaard, Projektleder Foreningen Skjulte Steder:
I de fleste byers randområder findes der spildområder eller restarealer (wasteland), der bruges sporadisk og ustruktureret af industrier, landbrug og private. Det er områder, der ikke er endnu ikke er blevet afsat til nye bygninger, parker eller veje. Stederne er hverken dyrkede landbrugsarealer eller natur. I bykernerne ses lignende restområder. På tilsvarende mede finders der overskydende landskaber bag byens officielle og kontrolleret scenografi er, det er ukontrollerede rum og huller såkaldte overskudsrum. Disse steder ligger normalt mellem nybyggede enklaver i byområder, eller opstår, når noget er revet ned, og intet nyt er endnu ikke bygget. Sådanne steder betragtes ofte som grimme. Men er de det? Er det en døråbner til vild bynatur eller er det et skjult potentiale for bæredygtighedsprojekter?

HVORDAN KAN BYERNES OVERSKUDSRUM ANVENDES?

Ultrabæredygtige pauserum, Stephan Gustin, Gustin Architects
ULTRA Bæredygtige Pauserum sætter dels fokusere på, hvordan mos kan reducere forureningen fra mikrofine partikler forårsaget af trafikken, og dels på hvordan vi kan skabe små sociale og grønne mødesteder for en række mennesker i travle byer. De ULTRA Bæredygtige Pauserum er udviklet af Arkitekter Gustin A / S  og vil blive placeret i et par af byens overskudsrum i samarbejde med Foreningen Skjulte Steder.

Link to the ultra Sutanisble Breakrooms

Kulbroen, Martin Timm, World Perfect 
Ved Aarhus Sydhavn ligger cirka 150 meter lang brokonstruktion, der tidligere blev brugt til transport af koks og kul. Visionen er at vække både broen og det omkringliggende område til live ved at omdanne strukturen til en funktionel grøn gangbro inspireret af High Line i New York og samtidig skabe et rekreativt område med aktiviteter både i højden og på gadeplan.

Link to the Coal Brigde

Rethink Urban Habitats, Henrik Sell, Naturhistorisk Museum Aarhus
Rethink Urban Habitats sætter fokus på biodiversitet i byrummet. Byen skal ikke kun være et levested for mennesker, men også for mangfoldigheden af ​​dyr og planter, der i øjeblikket truet. Projektet fokuserer på, hvordan fagfolk kan opbygge viden og færdigheder, der afspejler biodiversitet i udvikling og drift af byer, bygninger og bylandskaber.

Link to Rethink Urban Habitats

The Lowline, James Ransey, RAAD-studio, New York
I den tidligere Williamsburg Bridge Trolley Terminal, lige under Delancey Street på Lower East Side på Manhattan arbejdes der på en fantastisk underjordisk park. Stedet blev åbnet i 1908 for trolley passagerer, men har ikke været anvendt siden 1948. Tanken er at bruge solteknologi som varme og lyskilde. Forelæsning ved co-Founder JAMES RAMSEY, NYC

Link to the lowline

Seminar: Urban sustainability

May 12, 2015 association Hidden Places held a seminar, which focused on sustainability projects in hidden urban spaces. The seminar was held the following presentations:

Wasteland and Surplus Spaces by Project Manager Annette Damgaard, Association Hidden Places
In peripheral areas of most cities there is wasteland spaces used sporadic and unstructured by industries, agriculture and private. These are areas that are not yet allocated for new buildings, parks or roads. The sites are not agricultural land or nature. In city centers similar residual areas can be seen. Behind the city official and controlled scenography there are uncontrolled spaces surplus spaces, these places are usually between newly built enclaves in urban areas, or occurs when something is torn down, and nothing new is not yet built. Such sites are often considered ugly. But are they? Is it a door opener to wild urban nature or is it a hidden potential for sustainability projects?

HOW CAN CITIES WASTELAND AND SURPLUSSPACES BE USED?

Ultra sustainable break rooms 
, Stephan Gustin, Gustin Architects

The Ultra Sustainable Urban Spaces are a collaborative project between the Architects Gustin A / S and The Association Hidden Places created by Architects Gustin, Aarhus. Some small pocket parks in Urban Surplus Spaces brings partly focus on how moss can reduce pollution from micro fine particles caused by motor traffic, and partly on how we can create small social and green meeting spaces for a variety of people in bustling cities.  

Link to the ultra Sutanisble Breakrooms

The Coal Brigde, Martin Timm, World Perfect 
Above Aarhus South Port an approximately 150 meter long bridge construction can be seen. The old coal bridge stands as a ruin with memories of another time – when coal was transported around the area. The coal bridge has been abandoned for many years, and the vision  is to awaken both the bridge and the surrounding area back to life by transforming the structure into a functional green walkway inspired by High Line in New York. The idea is to activate a part of Aarhus' industrial heritage and create a new international landmark of the city, and to create recreational areas and activities both in height and at street level.

Link to the Coal Brigde

Rethink Urban Habitats, Henrik Sell, Naturhistorisk Museum, Aarhus
Rethink Urban Habitats is concerned about rethinking the city as a habitat. The city should not only be a habitat for human beings, but also for the diversity of animals and plants that are currently threatened. The project is concerned about how urban nature can help to achieve the goal of halting the decline of biodiversity by 2020. Furthermore, the project focuses on how appropriate professionals build up their knowledge and skills, which reflect biodiversity and urban nature in the development and operation of cities, buildings and cityscapes

Link to Rethink Urban Habitats


The lowline, James Ramsey RAAD Studio, New York
The Lowline is a plan to use innovative solar technology to illuminate an historic trolley terminal on the Lower East Side of New York City. The vision is a stunning underground park, providing a beautiful respite and a cultural attraction in one of the world’s most dense, exciting urban environments. The proposed location is the one-acre former Williamsburg Bridge Trolley Terminal, just below Delancey Street on the Lower East Side of Manhattan. The site was opened in 1908 for trolley passengers, but has been unused since 1948 when the trolley service was discontinued. The Lowline is a plan to use innovative solar technology to illuminate an historic trolley terminal on the Lower East Side of New York City. Our vision is a stunning underground park, providing a beautiful respite and a cultural attraction in one of the world’s most dense, exciting urban environments.

Link to the lowline
Del på facebook

Seminar: Urban bæredygtighed

D. 12. maj 2015 åbnede Foreningen Skjulte Steder projektet med et seminar, der satte fokus på bæredygtighedsprojekter på skjulte steder.
På seminaret blev der holdt følgende oplæg:

Overskudsrum ved Annette Damgaard, Projektleder Foreningen Skjulte Steder:
I de fleste byers randområder findes der spildområder eller restarealer (wasteland), der bruges sporadisk og ustruktureret af industrier, landbrug og private. Det er områder, der ikke er endnu ikke er blevet afsat til nye bygninger, parker eller veje. Stederne er hverken dyrkede landbrugsarealer eller natur. I bykernerne ses lignende restområder. På tilsvarende mede finders der overskydende landskaber bag byens officielle og kontrolleret scenografi er, det er ukontrollerede rum og huller såkaldte overskudsrum. Disse steder ligger normalt mellem nybyggede enklaver i byområder, eller opstår, når noget er revet ned, og intet nyt er endnu ikke bygget. Sådanne steder betragtes ofte som grimme. Men er de det? Er det en døråbner til vild bynatur eller er det et skjult potentiale for bæredygtighedsprojekter?

HVORDAN KAN BYERNES OVERSKUDSRUM ANVENDES?

Ultrabæredygtige pauserum, Stephan Gustin, Gustin Architects
ULTRA Bæredygtige Pauserum sætter dels fokusere på, hvordan mos kan reducere forureningen fra mikrofine partikler forårsaget af trafikken, og dels på hvordan vi kan skabe små sociale og grønne mødesteder for en række mennesker i travle byer. De ULTRA Bæredygtige Pauserum er udviklet af Arkitekter Gustin A / S  og vil blive placeret i et par af byens overskudsrum i samarbejde med Foreningen Skjulte Steder.

Link to the ultra Sutanisble Breakrooms

Kulbroen, Martin Timm, World Perfect 
Ved Aarhus Sydhavn ligger cirka 150 meter lang brokonstruktion, der tidligere blev brugt til transport af koks og kul. Visionen er at vække både broen og det omkringliggende område til live ved at omdanne strukturen til en funktionel grøn gangbro inspireret af High Line i New York og samtidig skabe et rekreativt område med aktiviteter både i højden og på gadeplan.

Link to the Coal Brigde

Rethink Urban Habitats, Henrik Sell, Naturhistorisk Museum Aarhus
Rethink Urban Habitats sætter fokus på biodiversitet i byrummet. Byen skal ikke kun være et levested for mennesker, men også for mangfoldigheden af ​​dyr og planter, der i øjeblikket truet. Projektet fokuserer på, hvordan fagfolk kan opbygge viden og færdigheder, der afspejler biodiversitet i udvikling og drift af byer, bygninger og bylandskaber.

Link to Rethink Urban Habitats

The Lowline, James Ransey, RAAD-studio, New York
I den tidligere Williamsburg Bridge Trolley Terminal, lige under Delancey Street på Lower East Side på Manhattan arbejdes der på en fantastisk underjordisk park. Stedet blev åbnet i 1908 for trolley passagerer, men har ikke været anvendt siden 1948. Tanken er at bruge solteknologi som varme og lyskilde. Forelæsning ved co-Founder JAMES RAMSEY, NYC

Link to the lowline

Seminar: Urban sustainability

May 12, 2015 association Hidden Places held a seminar, which focused on sustainability projects in hidden urban spaces. The seminar was held the following presentations:

Wasteland and Surplus Spaces by Project Manager Annette Damgaard, Association Hidden Places
In peripheral areas of most cities there is wasteland spaces used sporadic and unstructured by industries, agriculture and private. These are areas that are not yet allocated for new buildings, parks or roads. The sites are not agricultural land or nature. In city centers similar residual areas can be seen. Behind the city official and controlled scenography there are uncontrolled spaces surplus spaces, these places are usually between newly built enclaves in urban areas, or occurs when something is torn down, and nothing new is not yet built. Such sites are often considered ugly. But are they? Is it a door opener to wild urban nature or is it a hidden potential for sustainability projects?

HOW CAN CITIES WASTELAND AND SURPLUSSPACES BE USED?

Ultra sustainable break rooms 
, Stephan Gustin, Gustin Architects

The Ultra Sustainable Urban Spaces are a collaborative project between the Architects Gustin A / S and The Association Hidden Places created by Architects Gustin, Aarhus. Some small pocket parks in Urban Surplus Spaces brings partly focus on how moss can reduce pollution from micro fine particles caused by motor traffic, and partly on how we can create small social and green meeting spaces for a variety of people in bustling cities.  

Link to the ultra Sutanisble Breakrooms

The Coal Brigde, Martin Timm, World Perfect 
Above Aarhus South Port an approximately 150 meter long bridge construction can be seen. The old coal bridge stands as a ruin with memories of another time – when coal was transported around the area. The coal bridge has been abandoned for many years, and the vision  is to awaken both the bridge and the surrounding area back to life by transforming the structure into a functional green walkway inspired by High Line in New York. The idea is to activate a part of Aarhus' industrial heritage and create a new international landmark of the city, and to create recreational areas and activities both in height and at street level.

Link to the Coal Brigde

Rethink Urban Habitats, Henrik Sell, Naturhistorisk Museum, Aarhus
Rethink Urban Habitats is concerned about rethinking the city as a habitat. The city should not only be a habitat for human beings, but also for the diversity of animals and plants that are currently threatened. The project is concerned about how urban nature can help to achieve the goal of halting the decline of biodiversity by 2020. Furthermore, the project focuses on how appropriate professionals build up their knowledge and skills, which reflect biodiversity and urban nature in the development and operation of cities, buildings and cityscapes

Link to Rethink Urban Habitats


The lowline, James Ramsey RAAD Studio, New York
The Lowline is a plan to use innovative solar technology to illuminate an historic trolley terminal on the Lower East Side of New York City. The vision is a stunning underground park, providing a beautiful respite and a cultural attraction in one of the world’s most dense, exciting urban environments. The proposed location is the one-acre former Williamsburg Bridge Trolley Terminal, just below Delancey Street on the Lower East Side of Manhattan. The site was opened in 1908 for trolley passengers, but has been unused since 1948 when the trolley service was discontinued. The Lowline is a plan to use innovative solar technology to illuminate an historic trolley terminal on the Lower East Side of New York City. Our vision is a stunning underground park, providing a beautiful respite and a cultural attraction in one of the world’s most dense, exciting urban environments.

Link to the lowline
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid