Ultrabæredygtige Pauserum/ Ultra sustainable breakrooms

Sted /
Location

Aarhus, Randers/ Aarhus, Randers Denmark
Medvirkende /
Participants

Arkitekterne Gustin, Aarhus Kommune, Randers Kommune/ Architects Gustin, Aarhus Municipality, Randers Municipality
Hvad /
What kind

Bæredygtighed/ Sustainability
Dato /
Date

01-06-2014-
30-09-2016

Ultrabæredygtige Pauserum

Hvordan kan man bruge byernes overskudsrum og ubrugte mellemrum? Skal der være kunstprojekter og legepladser, skal der være street food, skal der være frugthaver eller skal den vilde natur have lov til at gro og tiltrække en diversitet af blomster, sommerfugle og biller? – Eller kan vi kombinere tankerne i en krydsbestøvning af spændende tiltag?  Vi valgte at sætte fokus på bæredugtighed.

Generelt

I enhver by opstår der restarealer og mellemrum, der står ubenyttet hen. Men kan disse overskudsrum blive en ressource i udviklingen af bæredygtige samfund? Med projektet Ultrabæredygtige Pauserum har Foreningen Skjulte Steder i samarbejde med Arkitektfirmaet Gustin, sat fokus på netop det spørgsmål

Frisk luft er for mange synonym med sundhed og gode egenskaber, men flere og flere bor i store byer, hvor kvaliteten af den luft de indånder bliver dårligere og dårligere. Partikelforureningen længe har været kendt som sundhedsskadelig, især i forhold til luftvejssygdomme, hjertekarsygdomme og DNA-skader i de hvide blodlegemer. Meget tyder på, at netop de ultrafine partikler udgør det alvorligste sundhedsproblem i relation til luftforurening. Visionen med de Ultrabæredygtige Pauserum er at udvikle og teste et nyt koncept til byens rum - der på én gang skaber en mere finurlig, levnende, poetisk og grøn by, og samtidig tager hånd om et alvorligt problem omkring oprensning af skadelige partikler i luften.

Visionen er at lave 3 typer af installation, der tester hver deres afgrænsede område. De opbygges i 3 forskellige skalaer (small, medium og large), og skal til sammen danne grundlag for en strategisk vurdering af planternes reelle effekter og det potentiale der ligger i alle byens skjulte rum…. Og måske lade op til det helt utopiske spørgsmål: Kan vi faktisk fjerne alle skadelige partikler fra byerne?

Projektet er udviklet af Arkitektfirmaet Gustin, der siden 2011 har været med som en del af Foreningen Skjulte Steders projektteam. 

LILLE: Maj 2015

Ved det store overskudsrum eller ”surplus space” bag Godsbanen i Aarhus ved det ReUseCenter er der stillet godt 20 mindre bokse på ca. 60x60x100 cm op i et ultra bæredygtigt, FSC-certificeret, træ med en forventet levetid på over 50 år. Træet kommer fra bæredygtige skovdyrkning og kræver ingen træbehandling undervejs. I hver af boksene dyrkes en række forskellige stenurter og mosser, som har den særlige egenskab at de optager deres næring fra luften. Projektet tester de horisontale fladers muligheder og skal undersøge graden af vedligehold over tid. Samtidig tester vi planternes evne til at optage ultrafine partikler fra luften.

Kuberne kan stables og de nederste kuber har små siddeflader, hvor man kan tage et hvil i solen og nyde at de grønne flader. Allerede nu summer der af liv fra bier og andre insekter. Siddefladerne har samtidigt en række infotekster nedfræst, så man kan læse om visionerne, baggrunden og målet med opstillingen. Planterne gror do så livligt, at de er vokset ud af de fræsede huller.

MEDIUM: Oktober 2015

I Randers er der opstillet en rund pavillon op et ubrugt areal klods op ad Aarhusvej. Der skal teste de vertikale fladers muligheder for groning af mos. Pavillonen består af ca. 50 paneler, der hver er opbygget som en sandwichkonstruktion, med vækstmedie, biomasse og vandopsamling. Når det regner lagres vandet i de lodrette paneler, der løbende afgiver fugt til en række mosbakterier, der ligger i membranen. pavillonen er først og fremmest en teststation - et forsøg på at få mos til at gro på vertikale flader.

Selve opbygningen var som udgangspunkt en cylinderformet konstruktion med en varierende højde på ca. 3 – 3.5 meter og en samlet diameter på ca. 8 meter. Med klimaforandringen er der desværre også kommet flere kraftige storme, der forårsagede ødelæggelse af den første pavillon. Dette samt menneskelig trang til hærværk førte til at pavillonen måtte gøres lavere og mere solid og mere vejrbestandig, således at de konstruktionen blev forkortet.

Selve konstruktionen består af stålrør og beslag, mens alle panelerne er opbygget af bæredygtigt, FSC-certificeret træ, med en forventet vedligeholdelsesfri levetid på mere end 50 år!

Hver gruppe af paneler tester forskellige typer af vækstmedie, indeholdende bl.a. kokosmasse og genbrugsfilt. Pavillonen er først og fremmest en teststation - afprøve forskellige mossers evne til at gro på vertikale flader, hvilket har været forsøgt af mange, men endnu ikke er lykkes. Visionen er at den over tid, bliver mere og mere grøn og hermed optager flere og flere af de skadelige og ultrafine partikler fra de omkringliggende veje. Mosserne har forskellige egenskaber og vil over tid, hvis alt går vel, finde en naturlig balance i forhold til hvor de forskellige typer kan gro – nogle kræver mere skygge, andre kræve n konstant fugtpåvirkning osv.

Frem for de traditionelle grønne vægge, der ofte kræver en massiv pleje, er målet af afprøve muligheden for at ”male” men grøn biomasse direkte på strukturen – for herefter at lade den stå urørt i gennem en længere periode. Lykkedes projektet, vil det skabe grobund for en hel unik og ny tilgang til at bruge byens overskudsrum, ubrugte husgavle, facader, større infrastrukturelle konstruktioner. Så vi håber!

STOR: August 2016

Som navnet næsten antyder er visionen med den tredje installation, at samle erfaringer og skabe et reelt byrumsmiljø, der også rummer den sociale bæredygtighed. En lille grøn oase, hvor man kan tage sig et hvil i solen, drikke en kop kaffe mens ungerne leger eller holde en micro-koncert med en klassisk guitar.

Målet er at afsøge potentialerne i de skjulte byrum, ved netop at transformere et eksisterende urørt gennemfartsrum om til en et reelt mødested. Mens opbygningen stadig har de grønne planter som hovedkomponent, ligger en stor del af fokus på det poetiske og levende miljø. Det betyder at vi her arbejder både i vertikale og horisontale flader, og at vi laver en opbygning der indbyder til ophold.

Ultra sustainable breakrooms

How can we use surplus spaces and wastelands ? Should there be art projects, playgrounds, or street food? Or would it be better to to let wild nature be allowed to grow and to attract a diversity of flowers, butterflies and beetles? - Or can we combine ideas in a cross-pollination of exciting initiatives? We choosed to focus on bæredugtighed.

In general

In any city occurs unused surplus spaces or wastelands. But can these places be a resource in the development of sustainable communities? With the project Ultra sustainable breakrooms have association Hidden places in collaboration with Architects Gustin, focused on that very issue

Fresh air is for many synonymous with health and good qualities, but more and more people live in large cities, where the quality of the air we breathe is becoming worse and worse. Particle pollution has long been known as a health hazard, especially in relation to respiratory diseases, cardiovascular diseases and DNA damage in white blood cells. Evidence suggests that the ultra-fine particles constitute the most serious health problem related to air pollution. The vision of the Ultra sustainable breakrooms are developing and testing a new concept for urban spaces - which at once creates a more whimsical, relics end, poetic and green city, while taking care of a serious problem around the purification of harmful particles in the air.

The vision is to make 3 types of installation that tests each of their designated area. The are build in 3 different scales (small, medium and large), and must work together to form the basis for a strategic assessment of the plants' actual effects and the potential of all the city's spaces and maybe let up to it completely utopian question: can we actually eliminate all harmful particles from the cities?

The project is developed by architects Gustin A/S, who since 2011 has been involved as part of the Association Hidden Places working team.

SMALL: Maj 2015

At the big wasteland or surplus space behind "Godsbanen" in Aarhus at the ReUseCenter we have placed appr. 20 small boxes of about 60x60x100 cm up in an ultra-sustainable, FSC-certified wood with a life expectancy of over 50 years. The wood comes from sustainable forest cultivation and requires no wood treatment. In each of the boxes are grown a variety of stone herbs and mosses, which has the special property that they take their nourishment from the air. The project tests the horizontal surfaces opportunities and examine the degree of maintenance over time. At the same time we test the plants' ability to absorb ultra-fine particles from the air.

The cubes can be stacked and the cubes have small sitting areas where you can take a rest in the sun and enjoy the green surfaces as well. On the seating surfaces there are a number of info texts, so you can read about the vision, the background and the goal - but the plants grow so lively that they are already grown out of the machined text.

MEDIUM: October 2015

In Randers is establishes a round pavilion along Aarhusvej. The construction tests the vertical surfaces possibilities for growth of moss. The pavilion consists of about 50 panels, each of which is constructed as a sandwich structure, with the growth medium, biomass and water collection. When it rains the water is stored in the vertical panels, which continuously releases moisture to a the moss bacteria located in the membrane. The pavilion is primarily a test station - an attempt to get moss to grow on vertical surfaces.  Each group of panels are testing different types of growth medium, containing, inter alia, coconut pulp and recycling the filter.

Because of climate change, there has unfortunately also come more powerful storms that caused the destruction of the first pavilion. This, as well as human need to vandalism led in the end to a lower, but more solid and more weather-resistant pavilion. That’s a kind of test as well.

BIG: August 2016

As the name almost suggests the vision with the third installation is gathering experiences and create a real urban environment, which also includes social sustainability. A small green oasis where you can take a rest in the sun, drinking a cup of coffee while the kids play or hold a micro-concert with a classic guitar.

The goal is to explore the potentials of the hidden spaces, only by transform an existing untouched transit place into a real venue. While the construction still has the green plants as the main component there beside that is a great deal of focus on the poetic and living environment. This means that we work both in vertical and horizontal surfaces, and that we make a construction that invites to stay.

Del på facebook
Violinkoncert ved Neel og Kirse Sonne Rydstrøm Westerberg
En lille grøn oase, hvor man kan tage sig et hvil i solen, drikke en kop kaffe mens ungerne leger eller holde en micro-koncert med en klassisk guitar.
Violin concert ved Neel og Kirse Sonne Rydstrøm Westerberg
A small green oasis where you can take a rest in the sun, drinking a cup of coffee while the kids play or hold a micro-concert with a classic guitar.
Speakers Corner med 1. viceborgmester Mogens Nyholm, Randers på talerstolen
Det ultrabæredygtige pauserum i Randers er en teststation for groning af mos på vertikale flader, mens vi venter på om mosset vil gro, kan rummet bruges til mange ting - f. eks et Speakers Corner
Speakers Corner with the first deputy mayor Mogens Nyholm, Randers at the podium
The ultra-sustainable breakroom in Randers is a test station for growth of moss on vertical surfaces, while we await for the moss to grow, the space can be used for many things - sucha as a Speakers Corner
Speakers Corner med Lars Brøndum fra Rethink Urban Habitats på talerstolen
Byens overskudsrum er et perfekt sted for biodiversitet i byrummet. At lade vildeplanter gro er en anden måde at anvende byens overskudsrum på, som giver liv.
Speakers Corner with Lars Brøndum from Rethink Urban Habitats at the podium
The city surplus spaces is a perfect place for biodiversity in the urban space. To let the plants grow wild is another way to use the city's surplustspaces or wastelands, which gives life.

Ultrabæredygtige Pauserum

Hvordan kan man bruge byernes overskudsrum og ubrugte mellemrum? Skal der være kunstprojekter og legepladser, skal der være street food, skal der være frugthaver eller skal den vilde natur have lov til at gro og tiltrække en diversitet af blomster, sommerfugle og biller? – Eller kan vi kombinere tankerne i en krydsbestøvning af spændende tiltag?  Vi valgte at sætte fokus på bæredugtighed.

Generelt

I enhver by opstår der restarealer og mellemrum, der står ubenyttet hen. Men kan disse overskudsrum blive en ressource i udviklingen af bæredygtige samfund? Med projektet Ultrabæredygtige Pauserum har Foreningen Skjulte Steder i samarbejde med Arkitektfirmaet Gustin, sat fokus på netop det spørgsmål

Frisk luft er for mange synonym med sundhed og gode egenskaber, men flere og flere bor i store byer, hvor kvaliteten af den luft de indånder bliver dårligere og dårligere. Partikelforureningen længe har været kendt som sundhedsskadelig, især i forhold til luftvejssygdomme, hjertekarsygdomme og DNA-skader i de hvide blodlegemer. Meget tyder på, at netop de ultrafine partikler udgør det alvorligste sundhedsproblem i relation til luftforurening. Visionen med de Ultrabæredygtige Pauserum er at udvikle og teste et nyt koncept til byens rum - der på én gang skaber en mere finurlig, levnende, poetisk og grøn by, og samtidig tager hånd om et alvorligt problem omkring oprensning af skadelige partikler i luften.

Visionen er at lave 3 typer af installation, der tester hver deres afgrænsede område. De opbygges i 3 forskellige skalaer (small, medium og large), og skal til sammen danne grundlag for en strategisk vurdering af planternes reelle effekter og det potentiale der ligger i alle byens skjulte rum…. Og måske lade op til det helt utopiske spørgsmål: Kan vi faktisk fjerne alle skadelige partikler fra byerne?

Projektet er udviklet af Arkitektfirmaet Gustin, der siden 2011 har været med som en del af Foreningen Skjulte Steders projektteam. 

LILLE: Maj 2015

Ved det store overskudsrum eller ”surplus space” bag Godsbanen i Aarhus ved det ReUseCenter er der stillet godt 20 mindre bokse på ca. 60x60x100 cm op i et ultra bæredygtigt, FSC-certificeret, træ med en forventet levetid på over 50 år. Træet kommer fra bæredygtige skovdyrkning og kræver ingen træbehandling undervejs. I hver af boksene dyrkes en række forskellige stenurter og mosser, som har den særlige egenskab at de optager deres næring fra luften. Projektet tester de horisontale fladers muligheder og skal undersøge graden af vedligehold over tid. Samtidig tester vi planternes evne til at optage ultrafine partikler fra luften.

Kuberne kan stables og de nederste kuber har små siddeflader, hvor man kan tage et hvil i solen og nyde at de grønne flader. Allerede nu summer der af liv fra bier og andre insekter. Siddefladerne har samtidigt en række infotekster nedfræst, så man kan læse om visionerne, baggrunden og målet med opstillingen. Planterne gror do så livligt, at de er vokset ud af de fræsede huller.

MEDIUM: Oktober 2015

I Randers er der opstillet en rund pavillon op et ubrugt areal klods op ad Aarhusvej. Der skal teste de vertikale fladers muligheder for groning af mos. Pavillonen består af ca. 50 paneler, der hver er opbygget som en sandwichkonstruktion, med vækstmedie, biomasse og vandopsamling. Når det regner lagres vandet i de lodrette paneler, der løbende afgiver fugt til en række mosbakterier, der ligger i membranen. pavillonen er først og fremmest en teststation - et forsøg på at få mos til at gro på vertikale flader.

Selve opbygningen var som udgangspunkt en cylinderformet konstruktion med en varierende højde på ca. 3 – 3.5 meter og en samlet diameter på ca. 8 meter. Med klimaforandringen er der desværre også kommet flere kraftige storme, der forårsagede ødelæggelse af den første pavillon. Dette samt menneskelig trang til hærværk førte til at pavillonen måtte gøres lavere og mere solid og mere vejrbestandig, således at de konstruktionen blev forkortet.

Selve konstruktionen består af stålrør og beslag, mens alle panelerne er opbygget af bæredygtigt, FSC-certificeret træ, med en forventet vedligeholdelsesfri levetid på mere end 50 år!

Hver gruppe af paneler tester forskellige typer af vækstmedie, indeholdende bl.a. kokosmasse og genbrugsfilt. Pavillonen er først og fremmest en teststation - afprøve forskellige mossers evne til at gro på vertikale flader, hvilket har været forsøgt af mange, men endnu ikke er lykkes. Visionen er at den over tid, bliver mere og mere grøn og hermed optager flere og flere af de skadelige og ultrafine partikler fra de omkringliggende veje. Mosserne har forskellige egenskaber og vil over tid, hvis alt går vel, finde en naturlig balance i forhold til hvor de forskellige typer kan gro – nogle kræver mere skygge, andre kræve n konstant fugtpåvirkning osv.

Frem for de traditionelle grønne vægge, der ofte kræver en massiv pleje, er målet af afprøve muligheden for at ”male” men grøn biomasse direkte på strukturen – for herefter at lade den stå urørt i gennem en længere periode. Lykkedes projektet, vil det skabe grobund for en hel unik og ny tilgang til at bruge byens overskudsrum, ubrugte husgavle, facader, større infrastrukturelle konstruktioner. Så vi håber!

STOR: August 2016

Som navnet næsten antyder er visionen med den tredje installation, at samle erfaringer og skabe et reelt byrumsmiljø, der også rummer den sociale bæredygtighed. En lille grøn oase, hvor man kan tage sig et hvil i solen, drikke en kop kaffe mens ungerne leger eller holde en micro-koncert med en klassisk guitar.

Målet er at afsøge potentialerne i de skjulte byrum, ved netop at transformere et eksisterende urørt gennemfartsrum om til en et reelt mødested. Mens opbygningen stadig har de grønne planter som hovedkomponent, ligger en stor del af fokus på det poetiske og levende miljø. Det betyder at vi her arbejder både i vertikale og horisontale flader, og at vi laver en opbygning der indbyder til ophold.

Ultra sustainable breakrooms

How can we use surplus spaces and wastelands ? Should there be art projects, playgrounds, or street food? Or would it be better to to let wild nature be allowed to grow and to attract a diversity of flowers, butterflies and beetles? - Or can we combine ideas in a cross-pollination of exciting initiatives? We choosed to focus on bæredugtighed.

In general

In any city occurs unused surplus spaces or wastelands. But can these places be a resource in the development of sustainable communities? With the project Ultra sustainable breakrooms have association Hidden places in collaboration with Architects Gustin, focused on that very issue

Fresh air is for many synonymous with health and good qualities, but more and more people live in large cities, where the quality of the air we breathe is becoming worse and worse. Particle pollution has long been known as a health hazard, especially in relation to respiratory diseases, cardiovascular diseases and DNA damage in white blood cells. Evidence suggests that the ultra-fine particles constitute the most serious health problem related to air pollution. The vision of the Ultra sustainable breakrooms are developing and testing a new concept for urban spaces - which at once creates a more whimsical, relics end, poetic and green city, while taking care of a serious problem around the purification of harmful particles in the air.

The vision is to make 3 types of installation that tests each of their designated area. The are build in 3 different scales (small, medium and large), and must work together to form the basis for a strategic assessment of the plants' actual effects and the potential of all the city's spaces and maybe let up to it completely utopian question: can we actually eliminate all harmful particles from the cities?

The project is developed by architects Gustin A/S, who since 2011 has been involved as part of the Association Hidden Places working team.

SMALL: Maj 2015

At the big wasteland or surplus space behind "Godsbanen" in Aarhus at the ReUseCenter we have placed appr. 20 small boxes of about 60x60x100 cm up in an ultra-sustainable, FSC-certified wood with a life expectancy of over 50 years. The wood comes from sustainable forest cultivation and requires no wood treatment. In each of the boxes are grown a variety of stone herbs and mosses, which has the special property that they take their nourishment from the air. The project tests the horizontal surfaces opportunities and examine the degree of maintenance over time. At the same time we test the plants' ability to absorb ultra-fine particles from the air.

The cubes can be stacked and the cubes have small sitting areas where you can take a rest in the sun and enjoy the green surfaces as well. On the seating surfaces there are a number of info texts, so you can read about the vision, the background and the goal - but the plants grow so lively that they are already grown out of the machined text.

MEDIUM: October 2015

In Randers is establishes a round pavilion along Aarhusvej. The construction tests the vertical surfaces possibilities for growth of moss. The pavilion consists of about 50 panels, each of which is constructed as a sandwich structure, with the growth medium, biomass and water collection. When it rains the water is stored in the vertical panels, which continuously releases moisture to a the moss bacteria located in the membrane. The pavilion is primarily a test station - an attempt to get moss to grow on vertical surfaces.  Each group of panels are testing different types of growth medium, containing, inter alia, coconut pulp and recycling the filter.

Because of climate change, there has unfortunately also come more powerful storms that caused the destruction of the first pavilion. This, as well as human need to vandalism led in the end to a lower, but more solid and more weather-resistant pavilion. That’s a kind of test as well.

BIG: August 2016

As the name almost suggests the vision with the third installation is gathering experiences and create a real urban environment, which also includes social sustainability. A small green oasis where you can take a rest in the sun, drinking a cup of coffee while the kids play or hold a micro-concert with a classic guitar.

The goal is to explore the potentials of the hidden spaces, only by transform an existing untouched transit place into a real venue. While the construction still has the green plants as the main component there beside that is a great deal of focus on the poetic and living environment. This means that we work both in vertical and horizontal surfaces, and that we make a construction that invites to stay.

Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid