Vi sætter vore spor på toppen af historiske lag./ We walk on top of historical layers.

25-10-2016

"Jeg kan læse byens skæbne i gadens slidte sten
- brugt af glemte fødder, som for længst er gået bort igen"
 
Magtens Korridorers - Engle

Og under byens slidte sten ligger endnu ældre og for længst bortgåede generationers historie gemt. Hver gang, der bygges nyt i Danmarks næstældste by Aarhus, står arkæologerne fra Moesgaard Museum parat for at grave efter skjulte skatte, inden jorden igen dækkes af asfalt og beton, og ny historie bygges ovenpå. Og således bliver byen, der oprindeligt hed Aros, på én gang både ældre og ældre jo mere man graver, og yngre og yngre jo mere, der bygge ovenpå.

Aros, Arus, Aarhus, Århus og så igen Aarhus -  er dateret til omkring år 800. Men hvad ligger der under byen brosten?

Arkæologer har gravet gennem århundrede. Men i 2009, da byrådet besluttede at omdanne Bispetorv fra parkeringsplads til torv, valgte man endnu en gang at undersøge stedet. Selv om området blev undersøgt allerede i 1921, var Moesgaard museum også denne gang parrat, og kunne nu give folk et indblik i udgravningernes historiske lag - fra rester af bunkere fra 2. verdenskrig, til rester af Kannikehuse i munkesten fra middelalder og til rester af Grubehuse fra vikingetiden.

And below the city's worn stones are even older and long-departed generations history tracked. Each time, construction of new buildings in Denmark's second oldest city of Aarhus has to be build, archaeologists from Moesgaard Museum are ready to dig for hidden treasures in the ground, that again will be covered by asphalt and concrete, and new stories are built upon. And thus the town, originally called Aros, at once both are becomming older and older the more you dig and younger, the more that build upon.

Aros, Arus, Aarhus, Aarhus and then again Aarhus is dated around the year 800. But what's under the city paving stones?

Archaeologists have dug through the centuries. But in 2009, when the town council decided to transform Bispetorv from a parking lot to the square, the Archaeologists chosed once again to examine the site. Although the area was examined already in 1921, you never know if you can finde more knowledge. This they gave people an insight into excavating the historical layers - from the remains of bunkers from the 2nd World War, the remains of houses in monk stones from medieval and remains of pit houses from the Viking era.

Det byggede man oven på vikinge- og middelalder byen Aros/Aarhus

This was built on top of the Viking and medieval town of Aros / Aarhus

Skelletter på række

I 2011 - 2013 valgte man at undersøge baggården ved FO-bygningen i Christiansgade, der ikke hidtil havde været udgravet af arkæologer lige der. 

Det har været kendt længe - sandsynligvis fra gamle skrifter - at der har ligget et karmelitterkloster på Brobjerg, og der har også været gravet i nærområdet tidligere. Men det var overraskende, at man her fandt et stort antal mennesker begravet på et forholdsvis lille areal.

Historien fortæller at karmelittemunke byggede klostret på Brobjerg i 1482. Ved udgravningen af det, der viste sig at være en kirkegård, lå skeletter begravet i tæt ved hinanden og i flere lag såvel som i dobbeltgrave. Kirkegården har sandsynligvis været tilknyttet klostret, men hvem disse mennesker var, og hvorfor så mange folk lå begravet på så lille et område, ved man ikke.

Ved udgravningen fandt man også perler af rav, jet, sølv, ben og horn fra rosenkranse.

Skeletons in a row

In 2011 - 2013 it was decided to investigate the backyard in Christiangade, which had not previously been excavated by archaeologists.

It has long been known - probably from ancient writings that there has been a karmelitter monastery in the area. But it was surprising to find a large number of people buried in a relatively small area.

The story tells that carmelite monks in 1482 built the monastery at Brobjerg, as the area is called. During the excavation of what appeared to be a cemetery, skeletons were buried close to one another and in several layers as well as in double graves. The cemetery has probably been attached to the monastery, but who these people were and why so many people were buried in such a small area is not known.

At the excavation they also found beads of amber, jet, silver, bone and horn from rosaries.

København

I 1992 vedtog Folketinget Ørestadsloven, hvori det indgår, at der skal anlægges en ”letbane”  (Metro) i København. Man besluttede efterfølgende at anlægge ni underjordiske stationer, hvoraf seks er placeret 20 meter under jorden, mens tre stationer er placeret umiddelbart under jordoverfladen.

Allerede i 1996 starter de Arkæologiske udgravninger under ledelse af Københavns Museum. Byen København er indtil videre dateret til ca. 1100-tallet, men er muligvis ældre en det. Ved udgravningen til Metrostationen har det været muligt at granske byens gamle lag, hvilket har ført til flere markante fund.

Copenhagen

In 1992 the Danish Parliament adopted the Ørestad Act, that concludes that a "light rail" must be assessed in Copenhagen. Subsequently it was decided to bring nine underground stations, six of which are located 20 meters underground, while three stations are located immediately below the surface.

Already in 1996 the Archaeological starts their excavations under the direction of the Museum of Copenhagen.The city of Copenhagen has so far been dated to about 1100s, but may be older than that. During excavations for the Metro Station, it has been possible to examine the city's ancient layer, which has led to several discoveries.


Københavns befæstninger 1200 - 1600-tallet

Ved udgravningen til den kommende Metrostation på Kongens Nytorv, var arkæologerne på banen i 2011 – 2012. Arkæologerne arbejdede på at finde rester af Christian IV's bastionsanlæg, der blev bygget i hans regeringstid mellem 1588 til 1648. Mod forventning viste det sig, at den middelalderlige Østerport fra 1400-tallet og den tilhørende befæstningsmur af kampesten og tegl, lå næsten lige under asfalten, et enkelt sted kun 60 cm under gaden. Efter nedtagelsen af befæstningsmuren fandt arkæologerne overraskende et palisadeværk, som er dele af en af de ældste befæstninger af København. I alt ca. 200 stk. træplanker fra første halvdel af 1200-taallet blev fundet i meget velbevaret stand.


Copenhagen fortifications 1200 - 1600st

During excavations for the forthcoming Metro Station at Kongens Nytorv archaeologists went on the field in 2011 - 2012. The archaeologists wanted to find and examine the remains of King Christian IV's bastion which was built during his reign from 1588 to 1648. Contrary to expectations, it turned out that the medieval East City Port from the 1400s and the associated fortification made of boulders and bricks, laied almost beneath the asphalt, a single place only 60 cm below the street. After adoption of the fortification wall, archaeologists found a surprising palisade, there are parts of one of the oldest fortifications of Copenhagen. A total of about 200 pcs. wooden planks from the first half of 1200s  was found in very well preserved condition.


Bebyggelser fra Vikingetiden

Allerede før København – eller Hafnia – opstod som by, var der bebyggelser i området. Ved anlæggelsen af metroen i 1990'erne brækkede arkæologerne allerede her asfalten op under Kongens Nytorv, hvilket førte til overraskende fund af bebyggelser fra sen vikingetiden (ca. 800-1050).

Settlements from the Viking Age

Even before Copenhagen - or Hafnia - emerged as a city, there were settlements in the area. In connection to the construction of the Metro in the 1990s the archaeologists already broke the asphalt at the Kongens Nytorv, which led to the surprising discovery of settlements from the Viking Age (ca. 800-1050).

Landområder

Når byer vokser inddrages landområderne. I Forstaden Elev nord for Aarhus graver Moesgaard Museum netop nu i 2016 markerne op, hvor en ny bydel vil blive grundlagt i løbet af 2017. NYE– kommer forstaden til at hedde.

Nye er smukt placeret med udsigt over Aarhus, Aarhus Bugt og Egå Engsø. Terrænet er bakket og skrånende mod syd og omgivet af mark og skov. Netop ved sydvendte skråninger er der ofte chance for, at der har været tidlig beboelse.

Foreløbig har man fundet spor efter tørvegravning, men sikkert også mere end det. Det er ikke usædvanligt, at at finde flintredskaber i sådanne områder – eller som en beboer i Elev - et potteskår fra omkring Kristi fødsel og et fra middelalderen

When cities are growing rural areas will be included in the city area. In the suburb Elev north of Aarhus archaeologists from Moesgaard Museum are digging (2016) in an area where a new district will be established during 2017. The District are called NYE.

Nye is beautifully located with views to Aarhus City, Aarhus Bay and Egå lake. The terrain is hilly and sloping to the south and surrounded by fields and forests. Precisely on south-facing slopes there are often chance that there have been early habitation,

So far, they have found traces of peat, but probably more than that. It is not unusual to find flint tools in such areas - or as a resident of Elev: a potsherds from around the birth of Christ and a medieval potsherds
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid