Hvad gemmer der sig langs busrute 15 i Aarhus/ What's hidden along bus route 15 in Aarhus

30-07-2019

Rute bus 15

En tilfældig bus blev valgt til at undersøge, hvad man kan se, hvis man lægger mobiltelefonen væk, kigger ud ad vinduet og står af bussen for at se nærmere på tingene. Bus nr. 15 går fra Skejby Nord, gennem Aarhus midtby og til Brabrand Vest og byder på en del skjulte eller anderledes steder, samt steder med en gemt historie.

Route Bus 15

A random bus was chosen to investigate what to see if you put the mobile phone away, look out the window and jump off the bus to look at things. Bus no.15 goes from Skejby Nord, through Aarhus city center to Brabrand Vest and offers some hidden or different places, as well as places with a stored history.

Skulpturpark KARAVANA

Kunstnerhuset KARAVANA er et professionelt teater og atelier for voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. 
Afdelingerne hedder Kompagni KARAVANA og Atelier KARAVANA. Til Kunstnerhuset KARAVANA knytter der sig en skulpturpark beliggende på Graham Bellsvej 1a, 8200 Aarhus N (Skejby).

Sculpture Park KARAVANA

The Artist House KARAVANA is a professional theater and studio for adults with reduced mental and physical disabilities. The sections are called Kompagni KARAVANA and Atelier KARAVANA. The Artist House KARAVANA is associated with a sculpture park located on Graham Bellsvej 1a, 8200 Aarhus N (Skejby).

Vorregårdsparken

Vorregårdaparken er en forholdsvis ukendt park i Vorrevangen ved Vorregårds Allé, Aarhus N

Vorregårdsparken

Vorregårdaparken is a relatively unknown park in Vorrevangen at Vorregårds Allé, Aarhus N

Regnvandsbassinet på Risvangs Allé

Regnvandsbassinet på Risvangs Allé, Christiansbjerg er beplantet med 100 træer af typen frynse-eg i midterrabatten. Regnbedene, der støder op til midterrabatten, er etablerede og beplantet med græsser og blomstrende stauder.

The rainwater basin at Risvangs Allé, Christiansbjerg

The rainwater basin at Risvangs Allé, Christiansbjerg is planted with 100 trees of the type fringe-oak as well as grasses and flowering perennials.

Grøn pavillon, Trøjborg

På hjørnet af Aldersrovej og Trøjborgvej ligger en grøn pavillon, der er en del af kareens fælles baggård.

Green pavilion, Trøjborg

At the corner of Aldersrovej and Trøjborgvej is a green pavilion, which is part of the block's og common backyard. Backyard for common use is normal in Denmark.

Gadekunst på Nørrebrogade

På Nørrebrogade  findes et værk fra 1991 malet af Dato alias Brian Hasager. Maleriet er meget velholdt alderen taget i betragtning. Ned mod Nørre port på samme side hænger et nyt værk af Frida Stiil Vium. Værket er skabt under Street art-festivalen på Frederiks Allé i Århus Festuge 2017.
Et sidste værk på hjørnet af Nørrebrogade og Nørregade er skabt af Ole Marcussen fra Kunstnersammenslutningen Labyrint. Gavlkunsten kom til på baggrund af en konkurrence udskrevet i 1985-87 om udsmykning af gavlev.

Street art at Nørrebrogade

Along Nørrebrogade you can see a 1991 painting by Dato alias Brian Hasager. The painting is very well kept according to age. Down towards Nørregade on the same side hangs a new painting by Frida Stiil Vium. The work was created during the Street art festival during Aarhus Festival Week 2017.
A final work on the corner of Nørrebrogade and Nørregade was created by Ole Marcussen from the Artists' Association Labyrinth. The gable art came into being based on a competition in 1985-87

Sct. Olufs Kirkeplads, Aarhus C

St. Oluf-kirken nævnes første gang i et brev fra 14. november 1203 af biskop Peder Vognsen. I 1548 kollapsede kirken. I 1637 blev et kapel opført på pladsen, og kirkegården blev igen taget i brug indtil 1768, da kapellet blev revet ned. I 1897 blev kirkegården overdraget til en lokal velgørende organisation, der havde til hensigt at forskønne områder i byen, og pladsen blev opretholdt som en indhegnet have. I1938 overtog Aarhus Kommune ansvaret. I de tidlige 1950'ere afslørede arkæologiske udgravninger fundamentet af den tidligere kirke. I parken er et lapidarium med gamle slidte gravsten og et kors tilegnet Hellig Niels  - Aarhus bys egen helgen også kaldt Sct Nicolaus.

Sct. Olufs Church Square, Aarhus C

St. Oluf Church is mentioned for the first time in a letter from 14 November 1203 by bishop Peder Vognsen.  In 1548, the church collapsed. In 1637, a chapel was constructed on the former site of the church and the cemetery was again in use until 1768, when the chapel was demolished. In 1897, the cemetery was given over to a local charitable organization, looking to beautify areas in the city and it was maintained as a fenced garden until 1938, when Aarhus Municipality took over responsibility. In the early 1950s, archaeological excavations revealed the former church. In the park is a lapidarium with old worn tombstones and a cross dedicated to Holy Niels - Aarhus city own saint also called Sct Nicolaus.

Skribleri på Drakenberghus

På murstenene på Drakenberghus på hjørnet af Mindebrogade og Skolegade findes der nogle gamle og nye indridsede skriblerier.

Scribbling at Drakenberghus

On the bricks of the Drakenberghus on the corner of Mindebrogade and Skolegade there are some old and new carved scribbles.

Parkeringskælder under rutebilstationen

Under rutebilstationen i Aarhus C findes en lavloftet og skummel parkeringskælder, som har været forsømt i mange år. Planen er at bygge en ny Rutebilstation, når tid og sted kommer.

Parking basement under the bus station

Under the bus station in Aarhus C is a low-ceilinged and murky basement, which has been neglected for many years. The plan is to build a new bus station when time and place comes

Smedenes bro over Aarhus å

Der, hvor åen møder Vestergade og Thorvaldsensgade, ligger Smedenes bro. Broen er smukt udsmykket med Århus byvåben og to mystiske væsener.
Dsse væsener er Griller. Grillen fulgte solen. Når den var nået hele vejen rundt holdt den stille så længe det tog at forrette sin nødtørft. Det er det Grillen gør her, hvilket dog er blevet malet over med grønt. Hvornår vides ikke. Fra broen langs med åen løber en smal træbro. Går man hen ad den, kan man nyde en smuk renoveret baggård på tæt hold på den anden side af åen. En lille oase, hvor ænderne samles, når de ikke længere vil svømme i åens vand.

The blacksmith bridge and Aarhus Stream

Where the stream meets Vestergade and Thorvaldsensgade is a small brigde called the blacksmith bridge (Smedenes bro). The bridge is beautifully decorated with Aarhus city weapons and two mysterious beings. These are called Grillos. The Grillo followed the sun. When it had followed the way all around it kept a quiet minute - as long as it took to relieve himself. Thats what he is doing here, although it has been painted over in green for some reason. From the bridge along with the stream runs a narrow wooden bridge. Walking through it, you can a beautifull backyard close up on the other side of the stream. A small oasis where the ducks gather when they no longer want to swim in the water of the river.

Regenburgs Plads

På den lille Regenburgs Plads ligger tre rørformede betondækningsgrave - eller beskyttelsesrum - fra koldkrigstiden skjult under en vildt voksende byhave.

Regenburg's Square

On the small Regenburg Square, three tubular concrete cover graves - or shelters - from the Cold War era are hidden under a wildly growing urban garden.

Kebabhuset på Åbyhøj Torv

Kebabhuset på Åbyhøj Torv ved Silkeborgvej  ligger i en gammel kiosk med trapper ned til et tidligere offentlig toilet, som nu er lukket.

kebab house at Åbyhøj Torv

The kebab house at Åbyhøj Torv at Silkeborgvej is in an old kiosk with stairs down to a former public toilet, which is now closed.

Klokkerparken, 8210 Aarhus V

Klokkerparken ved Klokkervej er en af byens mindre kendte parker men legeplads og en lille bæk.

Klokkerparken, 8210 Aarhus V

The Klokkerpark at Klokkervej is one of the city's lesser known parks with playground and a small stream.

Bazar Vest

Bazar Vest åbnede i 1996 ved Edwin Rahrs Vej, og er nordens største basar, med 110 butikker. Bazar Vest er hverken skjult eller ukendt, men snarere eksotisk og frammedartet for etniske danskere.

Bazar Vest

Bazar West opened in 1996 and is the largest bazaar in the Nordic region, with 110 stores. The Bazar West is neither hidden nor unknown, but rather exotic and outlandish to ethnic Danes.

Brabrands gamle baneterræn

Mellem J. P. Larsensvej og banen ligger et godt gammeldags banemiljø med skinner, vilde blomster, små skæve virksomheder og almindelig mindre industri.

Brabrand's old track

Between J. P. Larsensvej and the track lies a good old-fashioned railway environment with rails, wild flowers, small crooked businesses and general but small industry.

Brabrand Moské

Brabrand Moské på Sintrupvej kan lige nøjagtig ses fra Edwin Rahrs Vej, som bussen igen rammer efter at have været rundt om J. P. Larsensvej. Moskéen ligger temmelig skjult ved en genbrugsplads.

Brabrand Mosque

Brabrand Mosque on Sintrupvej can be seen exactly from Edwin Rahrs Vej, which the bus again hits after traveling around J. P. Larsensvej. The mosque is pretty much hidden by a recycling site.
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid