Essay: Tokyos hemmelige oaser/ Essay: Tokyo secret oases

06-08-2015

Tokyo er en af verdens største byer med 13 mio. indbyggere og en udstrækning på over 80 km, der gør området til det største byområde i verden. I Tokyo giver ordet highway mening, da de store hovedfærdselsårer rejser sig i brosystemer over byens almindelige gader og vejer, mens et kompliceret metrosystem ligger under jorden. Alt ligger så at sige i lag oven på hinanden, hvilket betyder, at det er vanskeligere at definere, hvad der er et skjult eller gemt sted, og hvad der er mainstream. 

Mit primære formål med turen til Tokyo var at finde en tilgang til et zen-inspirerede refleksionrum på en tagterrasse i Aarhus - et roligt sted, hvor byens folk kan slappe af et øjeblik, midt i travlhed og hverdagens forpligtelser.

Tokyo is one of the world's largest cities with 13 million inhabitants and an extent of over 80 km, which makes the area the largest metropolitan in the world. In Tokyo the word "highway" makes sense since the major thoroughfares rises in big bridge systems over the city's ordinary streets and roads, while a complex subway system runs underground. Everything is layered on top of each other, which means that it is more difficult to define what a hidden place is, and what is well known mainstream.

My primary purpose of the trip to Tokyo was to find an approach to a zen-inspired reflection space on a rooftop in Aarhus, Denmark - a quiet place where busy city people can relax for a moment, in the midst of the bustle and everyday obligations.

Tokyos tagterrasser

I mange dele af verden fortættes storbyerne, mens landområderne affolkes. Som følge heraf præges byerne i stigende grad af markante etageboligbebyggelser. Det fortættede bymiljø ansporer til at inkludere de skjulte muligheder byggerierne byder på blandt andet byggeriernes ubrugte tagterrasser. I 2017 vil Skjulte Steder derfor sætte fokus Tagterrassernes muligheder. 

I en fortættet by som Tokyo er man i nyere tid begyndt at tage tagterrasser på metrostationer og stormagasiner i brug til forskellige formål, her i blandt haver og sportsformål, men også tagterrasse-biografer m.v. Nogle bygninger er gamle og andre er nybyggerier med helt nye tiltag, der sætter fokus på bæredygtighed og en højere æstetik.

Sorado Farm på toppen af Ebisu Station
Et spændende Japansk tiltag er The East Japan Railway Company's Sorado Farms statueret på toppen af udvalget metrostationer. Dette giver folk mulighed for at leje deres egen kolonihave på 3 kvadratmeter inklusive frø, værktøj, vand, og haveredskaber for omkring 5550 Kr. (JPY 100.440) om året, og derved give passagerer mulighed for at prøve kræfter med at dyrke grøntsager og blomster til eget forbrug. Tanken er at bygge små havesamfund oven på eller i nærheden af diverse stationer i Japan. På toppen af Ebisu Station blev den første Soradofarm, også kendt som en Machinaka Køkkenhave, bygget i ca. 2010.

ODAIBA Farm på toppen af Divercity Tokyo Plaza
Et andet tiltag er en City Farm på toppen af det store indkøbscenter Divercity Tokyo Plaza. Tanken svarer til Sorado haverne, hvor kunder har mulighed for at leje plads til dyrkning af Japansk frugt og grøntsagersom f. eks kabocha squash, sojabønner og ris. Dyrkning af ris kræver vand, hvilket bidrager til en naturlig kølende virkninger via den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade, der således bidrager til at bekæmpe de stigende temperaturer i Tokyo.

Tokyu Plaza Omotesando Harajuku i Shibuya distriktet
Stedet er et flagskib for international mode og i princippet ikke et skjult sted, men et eksempal på hvordan tagterrasser, der ikke kan ses med øjet fra gadepaln kan anvendes positivt. På taget findes en hyggelig have med plads til at sidde og drikke en kop kaffe, eller sidde med sin labtop. bygningen er tegnet af Hiroshi Nakamura og åbnede i 2012.

Meguro Sky Garden i Shibuya distriktet
Meguro Sky Garden åbnede i 2013 og tjener til at dække skæringspunktet mellem to store motortrafikveje; det forhøjede Route 3 (Shuto Expressway) Shibuya radial rute (Tanimachi JCT - Yoga). og den dybe niveau underjordiske Central rundstrækning C2. Bygningsværket overdækker vejkrydset og inkluderer en 400 meter lang loop-formede tagterrasse park med en forskel på 24 meter mellem de laveste og højeste punkter. I haven ses japansk kultur med blomster og planter for hver sæson. 

.

Tokyo's roof terraces

In many parts of the world large cities condenses, while rural areas are depopulated, as a result the cities minted increasingly by distinctive apartment buildings. The dense urban environment encourages that we include the hidden potential that the construction projects offers - among other things the unused roof terraces. In 2017 The Association Hidden Places have therefore chosen to focus on the Rooftops in the Capital of Culture year 2017.

In a dense city like Tokyo they have begun to use roof terraces at subway stations and department stores for various purposes. Some are used for gardens and sports purposes, others are transformed to roof cinemas, etc. Some buildings are old and some are new with new initiatives that focus on sustainability.

Sorado Farms at Ebisu station:
Hardly anyone has room to grow flowers, fruits, and vegetables in a dense city like Tokyo. That’s why rooftops on train stations are being converted into community gardens. The Soradofarms were started by the East Japan Railway Company. The first Soradofarm, also known as a Machinaka Vegetable Garden, was built on top of the Ebisu station in Tokyo, and so far there are at least five with more in the works in Tokyo and other Japanese cities. 

Odaiba Farm on top of Divercity Tokyo Plaza:
Another initiative is a City Farm on top of the large shopping center Divercity Tokyo Plaza. The idea is similar to Sorado gardens where customers have the opportunity to rent space for the cultivation of Japanese fruit and vegetables such as kabocha squash, soybeans and rice. Cultivation of rice requires water, which contributes to a natural cooling effects coming from the total evaporation from both the soil surface and the surface of the plants, thus helping to combat rising temperatures in Tokyo. Another offer on top of Divercity Tokyo Plaza is sports.

Tokyu Plaza Omotesando Harajuku Shibuya district
The place is a flagship for international fashion, and in principle not a hidden place, but an example of a roof top that cannot be seen from the street. On the roof is a pleasant garden with space to sit and drink a coffee or with a labtop. The building is designed by Hiroshi Nakamura and opened in 2012 

Meguro Sky Garden Shibuya district
The building includes a 400 meter long loop-shaped rooftop park with a difference of 24 meters between the lowest and highest points. The garden shows Japanese culture with flowers and plants for each season. Meguro Sky Garden opened in 2013 and serves to cover the junction of two major highways; the elevated Route 3 (Shuto Expressway) Shibuya radial route (Tanimachi JCT - Yoga) and the deep level underground Central circular route C2..

Shinto helligdom- Japans oprindelige religion

Går man bag om højhusene og de store grå betonmasser, dukker der nogen steder små tætte gyder op med butikker og restaurationer, og fortsætter man, kan der eksempelvis dukke et gemt Shinto-tempel op gemt dominerende betonkonstruktioner og skyskrabere. 

På et tidspunkt hvor min kalender var åben, og jeg gik tilfældigt rundt uden bestemte mål, fandt jeg sådan et lille fredfyldt sted midt i et af Tokyos mest overfyldte områder Shibuya. Det er ofte i disse ukontrollerede øjeblikke, hvor man lægger alle planlagte mål fra sig, at de største øjebliksoplevelser træder frem. Det er her man opdager ting man ikke havde forventet at se.

Ved siden af templet var en lille anlagt have med en dam fyldt med skildpadder og store guldfisk. Her er der stille og fredeligt og en helt anden æstetik i midten af Shibuyas enorme menneskeskare, trafik og støjende billboards. Japan er kendt for haver, hvor hver eneste lille detalje er fyldt med symbolsk betydninger ofte relateret til zen eller andre traditioner. Det tilfældige møde med templet, haven og den totale ro midt i trængslerne var sandsynligvis det væsentligste øjeblik på min rejse til Tokyo, der fortalte mig, at jeg var på rette spor.

Shinto (神道, shintō, "gudernes vej") er Japans oprindelige religion. ca. 117,4 mio. japanere er Shinto tilhængere, ca. 89,8 mio. er buddhister, ca. 1,5 mio. tror på kristendom og 11,1 mio. har andre andre trosretninger. I forhold til landets samlede indbyggertal (ca. 125 mio.) viser dette, at de fleste japanere er både shintotilhængere og buddhister.

I Shinto tror man på naturens væsen og ikke på en profet eller en Gud. Shinto er en frugtbarhedskult, naturtilbedelse og forfædre dyrkelse, der omfatter rundt regnet 8000 "guder" - eller kami - det vil sige 'det hellige' der dækker over bl.a. fænomener i naturen som hellige træer, bjerge og vandfald, alt hvad der indgyder ærefrygt inklusive ophøjede væsener eller menneskeskikkelser. Den største kami er solgudinden Amaterasu. Troen betyder, at man ikke ser konflikt med andre religioner, da eksempelvis Jesus, Buddha eller Muhammed er en del af helheden.

Det er ikke tanken at at skabe en Shinto-inspireret "Refleksions Terrasse", men mere sandsynligt et zen-inspirerede sted med plads til fordybelse. Men i en global verden med mange religioner i samme by, er Shinto tankegang eksemplarisk. Ligegyldigt hvilken religion eller tradition, man har i bagagen, vil et fælles sted for afslapning og ro være en af de ting, man kan være fælles om, hvis man vil. Selv om jeg havde fravalgt tanken om at oprette en taghave, da det dybest set den tanke de fleste mennesker har, når det kommer til brugen af tagterrasser, så blev mødet med dette sted den kilde til at vende tilbage til idéen om at skabe en enkelt, symbolsk og centralt beliggende bonsaihave, der kan skabe rammen for refleksion, og som kan give plads til  "meditation og kontemplation" eller anden "metode" til at fokusere bevidstheden og skabe balance i krop og sind.

Shinto Shrine- Japan's indigenous religion:

If you go behind the big gray concrete masses of skyscrapers many small dense alleys with shops and restaurants pops up, and if you continue walking, you might be lucky to find a Shinto temple, tucked behind the dominant concrete buildings.

At a time when my calendar was open, and I walked random around I found such a small peaceful spot in one of Tokyo's most crowded areas of Shibuya. It’s often in these uncontrolled moments you’ll get the greatest experiences. This is the time when you put commitments behind you and get experience of moments. In these moments you often discover things you had not expected to see.

Beside the Shinto Shrine – or temple - a small fine landscaped garden with a pond filled with turtles was placed. A quiet and peacefully place with a completely different aesthetics in the middle of Shibuyas enormous throng of people, traffic and noisy billboards. Japan is well known for gardens, where every little detail is filled with symbolic meanings often related to zen or other traditions. The random meeting with the Shrine, the garden and the utter calm in the middle of Tokyo’s hardship was probably the most essential moment of my trip to Japan, which told me that I was on the right track.

Shinto (神道,"gods' way") is Japan's indigenous religion. About 117.4 million Japanese are Shinto followers about 89.8 millions are Buddhists, about 1.5 million believe in Christianity and 11.1 million have other faiths. The majority of Japanese people are both Shinto believers and Buddhists.

In Shinto one believes in the essence of nature and not a prophet or a god. Shinto is a fertility rite, nature worship and ancestor worship, which includes roughly 8000 "gods" - or kami - which covers among other phenomena in nature as sacred trees, mountains and waterfalls, or awe to exalted beings or human figures. The greatest kami is the sun goddess Amaterasu. The Faith means that Shinto believers do not see conflict with other religions, as for example Jesus, Buddha or Mohammed - they are a part of the whole.

The “reflection terrace” in Aarhus will of cause not be transformed into a Shinto garden, but more likely a zen-inspired place with space for contemplation. But in a global world with many religions in the same city, the Shinto way of thinking is exemplary. No matter what religion or tradition you come from, a common place for relaxation and tranquility might just be one of the things we can share if we want. Although I had deselected the idea of building a rooftop garden, as it's basically the way most people do when it comes to the use of rooftops, the meeting with this place inspired me to bring back the idea of making a single, symbolic and centrally located bonsai garden, to provide a framework for reflection, which also provides space for "meditation and contemplation" or other "method" to focus awareness and to create balance in body and mind.

Dou eller do

Før afrejsen til Japan havde jeg planlagt at undersøge muligheden for at inkludere sportsevents på en tagterrasse med et særligt fokus på kropsbalance og sindets bevidsthed. Sumobrydning var den første tanke, hvilket i høj grad ville være en gentænkt idé på en tagterrasse. Men Sumo er en kæmpe industri svarende til at invitere Barcelona til at spille på Skovvangens Stadium. Sumo er spækket med tradition, og ceremoni og med en kampscene af tungt sand, der afgjort vil være interessant på en tagterrasse, men komplet umulig at gennemføre på en halvstor Aarhusiansk tagterrasse. Men muligheden skulle alligevel undersøges, men selv om der findes amatør sumoklubber på Tokyo Universitet er transporten af nogle tons sand være en økonomisk og sikkerhedsmæssig udfordring. Hvad gør man så?


Mange kampsportsformer i Japan ender på ordet do eller dou: Judo, Karatedo, KENDO, AIKIDO. Det lille ord "dou eller do" betyder noget i stil med "vej" eller "metode". De forskellige "måder" er baseret på Zen buddhisme og stræber mod at dyrke det menneskelige sind ved aktivt at lære at koncentrere sig eller fokusere bevidstheden, for at opnå en dyb eksistentiel ro. Målet kan nås på mange forskellige måder. Teceremoni er en anden metode, som japanerne kalder Chanoyu eller Chado, Sado. Den viden, jeg fik af mine fantastiske værter, EU-Japan Fest komité, om "Do", og de besøg, der blev arrangeret for mig, hvor mødte et Kendo-team og var til privat teceremoni, satte tingene i et nyt perspektiv, med mulighed for at arbejde målrettet mod en kombination af et meditativ refleksionrum med en lille bonsaihave og aftener med teceremoni og KENDO / AIKIDO. Det syntes umiddelbart indlysende.
Ingen tvivl om at Tokyo har været en stor inspirationskilde for foreningen Skjulte Steder.

Dou or do

Before my departure to Japan, I had planned to investigate whether there is an approach to include sports events, focusing on the body's balance of mind and consciousness. Sumo wrestling, which was my starting point, will definitely be a rethought event on a rooftop, but Sumo is a huge industry with a host to traditions, ceremonies, and a traditional battleground of sand that definitely could be impressive to transform into a platform on a roof terrace. But it will be tremendously expensive. Through the Eu-Japan Fest Committee I was made aware of the difficulty in implementing such a complex and commercial show, which I got the opportunity to experience live. And although there is amateur sumo wrestling at the University of Tokyo, it is still difficult to build up a scene of heavy sand on a rooftop. In Aarhus, I was made aware of the proper functioning Kendo- and Aikido clubs in Aarhus.

Many martial arts in Japan ends on “do” (dou) Judo, Karatedo, KENDO, AIKIDO. The little word “dou or do” means something as “way” or “method”. The different “ways” are based on Zen Buddhism and attempts to cultivate the human mind by actively learning to concentrate or focus the consciousness, so you can eventually achieve a deep existential tranquility. The goal can be reached by many different ways. Tea ceremony is another way that the Japanese called Chanoyu or Chado, Sado. The knowledge I got through my fantastic hosts from the Eu-Japan Fest Committee on the “Do”, and the visits that were arranged for me, where I experienced Kendo and tea ceremony, did put things in perspective, and shows that the combination of a meditative reflection with a small bonsai garden and evenings with Tea ceremony and display of KENDO AND AIKIDO seems obvious.

No doubt that Tokyo has been a great source of inspiration for the Association Hidden Places.
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid