Byens subklutur/ The city's subculture

11-11-2015

Urban Exploration

Urban Exploration (Urbex eller UE) er udforskningen af ​​menneskeskabte strukturer og miljøer, som foreksempel forladte huse, bunkere, underjordiske tuneller eller kraner. Urbexerne er en slags bygnings hackere, der får et kick af at trænge ind på et forladt område. Karakteren af ​​denne aktivitet præsenterer forskellige risici, herunder både fysisk fare og mulighed for anholdelse og straf. Fotografi og historisk dokumentation er nøgleordene, og selv om det undertiden kan indebære indtrængen på privat ejendom, er dette ikke altid tilfældet. Til forskel fra Slumstormer (BZ) og graffitimalere er Urbexernes motto: Tag ikke andet end fotos, efterlad ikke andet end fodspor.  Det forladte sted er ganske enkelt selve ”kunstværket”

Urban Exploration

Urban Exploration (Urbex or UE) is the exploration of man-made structures and environments, for example abandoned houses, bunkers, underground tunnels or cranes. Urbexerne is a kind of building hackers who get a kick of penetrating an abandoned area. The nature of this activity presents various risks, including both physical danger and the possibility of arrest and punishment. Photograph and historical documentation are the key words, and although sometimes it may involve trespassing, this is not always the case. Unlike squatters and graffiti artists the motto of ther urban explore's motto is: Take nothing but photos, leave nothing but footprints. The abandoned site is simply the "work of art".

subkulturelt potentiale

For Bz'ere og Graffitimalere er de forladte steder en mulighed for at skabe et samlingssted. Men både Urban Exploration, BZ og Graffitikultur viser med tydelighed, at byens forladte steder har et subkulturelt potentiale i den tid, hvor de står tomme.

subcultural potentials

For Graffiti Artists and Squatters the abandoned places are more likely an opportunity to provide a gathering or community. Both Urbex, Sguattering and Graffiti/Street Art clearly show that the city's abandoned sites have an subcultural potential.

Graffitikultur

For graffitimaleren bliver de grå, støvede og faldefærdige mure lærreder, der får liv og bliver omdannet til farvepletter – eller rettere territoriale afmærkninger, der signalerer, at her sker der noget. Her ulmer subkulturen, der ofte har været trendsættende uden selv at ville det. Men tager man kritiske briller på, så skæmmes den arkitektoniske oplevelse.

Graffiti culture

For the graffiti artist the gray, dusty and dilapidated walls immediately invites to be painted an transformed into color palettes or more likely colorful territorial markings, which signals that here is something going on. It's a subculture that has often been trend setting without even wanting to be so. But if you put a critical eye on it - the graffiti causes the architectural experience to disappear completely.
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid