We Believe 10. - 19. november 2017/ We Believe 10. - 19. november 2017

20-04-2017

Verdenspremiere

OFFICIEL ÅBNING
Fredag d. 10. november kl. 17.30 - 18.00
Rådhusparken

PROGRAM
Velkomst: Annette Damgaard, Projektleder Foreningen Skjulte Steder.
Borgmester og formand for Fonden Aarhus 2017, Jacob Bundsgaard
Kunstner, Tine Bech, London

Kl. 18.00 sættes der lys på Rådhuset af det første hold gæster.


We Believe er et et interaktivt og legende byrumsprojekt – også kaldet et ”Playable Cities” - udviklet af Tine Bech Studio i London. Projektet spænder over to byer - Aarhus og London.

På Karolinegårdens tagterrasse står et kontrolrum, hvorfra gæster kan interagere, lege og styre en lyssætning, der projiceres op på Aarhus Rådhus tårn og Den Danske Ambassades facade i London. Værket kommer til at fremstå som en 3D-spilbar arkitektur. Jo flere mennesker der spiller og interagere i kontrolrummet, des mere farvespil fremkommer der på bygningernes facader.

Brugerne/borgerne vil kunne spille/interagere inden for en fastsat æstetisk designramme og tage kontrol over belysningen. Der fremkommer således et skiftende farvemønster, som visualiserer, at borgerne leger og interagere. 

Der vil være webcam ved Rådhuset og Ambassaden så det vil være muligte at ambassende på Karolinegårdens tagterrasse live.

Tid: 10 - 19. november
KL. 18.00 – 22.00

*Hold på max. 10 personer lukkes ind på skift hver 15 min (der er mulighed for at man kan blive 15 min. længere, hvis man er godt igang med at lege).

Sted: Karolinegården, Skt.Nicolaus Gade 3
Tilmelding: https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/19/

World premiere

OFFICIAL OPENING
Friday the 10th November 2017 5.30pm to 6pm
City Hall Park (Rådhusparken)

PROGRAM
Welcome: Annette Damgaard, Project Manager Association Hidden Places.
Mayor and Chairman of the Aarhus Foundation 2017, Jacob Bundsgaard
Artist, Tine Bech, London

6pm LIGHTS ON controlled by the first visitors to the control room

We Believe is an interactive urban space project - also called a "Playable Cities" - developed by Tine Bech Studio in London. The project spans two cities - Aarhus and London.

On a roof terrace at Karolinegården i Aarhus a control room is installed, from which guests can interact, play and control a lighting project, projected on the Aarhus Town Hall tower and at the facade of the Danish Embassy's London. The work will appear as a 3D-playable architecture. The more people that play, the more alive the buildings become.

Participants will interact within a set aesthetic framework. The lighting design is a fixed colour scheme with single colours that will fill specific individual surfaces on the buildings

There will be a webcam at Rådhuset and the Embassy, so it will be possible to be ambassy on the Karolinegård roof terrace.

Time: 10 - 19 November
At: 6pm - 10 pm

* max. 10 people at a time every 15 minutes (you can stay 15 minutes longer if you like).

Place: Karolinegården, St. Nicolaus Street 3
Registration: https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/19/

KONTROLRUM OG MEDBESTEMMELSE

Fra et unikt kontrolrum bygget til projektet på Karolinegaardens tagterrasse i Aarhus, kan deltagerne styre lyset på de to bygninger ved hjælp af forskellige interaktive enheder.

Kontrolrum er ofte mystiske og skjulte steder, der giver udvalgte personer adgang til at overvåger og styrer et system, og hvor det underliggende forbliver en hemmelighed. Kontrolrummet er samtidig en henvisning til computeren, som i stigende grad integreres i vores kommunikation med omverdenen.

Spillere vil kunne trykke på knapper, trække i håndtag og agere for at aktivere og ændre farver på de enkelte farvesektioner på bygningerne. Fra tagterrassens panoramaudsigt over byen kan publikum se byens rådhus tårn. Inden for kontrolrummet vil digitale CCTV-skærme hænge over konsolerne, og spillerne kan se alle sider af Århus Rådhustårn og Den danske ambassade i London.

Control room and co-determination

From a unique control room built for the project and placed on the rooftop of Karolinegaarden Aarhus, participants will be able to control individual sections of light on the two buildings using different interactive devices.

Control rooms are often mysterious and hidden places that allow selected people to access, monitor and control a system, and where the underlying remains a secret. Control room is at the same time a reference to the computer, which is increasingly integrated into our communication with the outside world.

Players will turn physical dials, press the ‘big red button’, pull down levers, blow into a microphone and more, to activate and change colours on individual sections on the buildings. From the rooftop’s panoramic views of the city, audiences can see the Aarhus City hall tower. Inside the control room digital CCTV screens will hang above the consoles and players can see all sides of Aarhus City Hall tower and the Danish Embassy in London.

Bygningerne/spillefladerne

Både Aarhus Rådhus og Den Danske Ambassade er tegnet af den verdenskendte, danske Arkitekt Arne Jacobsen, der er en enestående repræsentant for Dansk kultur, arkitektur og design. Det er ikke uden grund at to af hans bygninger er valgt som symbol på synlighed i det urbane rum og som brugerflade for We Believe. 

Aarhus Rådhus repræsenterer det folkevalgte bystyre, mens Den Danske Ambassade i London, fungerer som et lands højeste diplomatiske repræsentation i et andet land, hvis opgave det også er, at fremme de gode forbindelser og udvikle de økonomiske, kulturelle og videnskabelige forbindelser mellem udsenderstaten og modtagerstaten. Man kan med en vis portion humor sige, at institutionerne repræsenterer samfundets ”styresystem” – for nu at blive i computersproget, og som We Believe giver folk mulighed for at prikke til og spille med.

Ved at skabe ”adgang” til de to ikoniske danske institutioner gennem interaktiv kunst og byrumsleg, bliver Arne Jacobsens arkitektur ikke kun et symbol på synlighed, men også et redskab, der fornyer vores forestillinger om, hvad kunst kan være, hvad spil kan være, og hvad byrum kan være - og ikke mindst hvordan demokratiske legende byrum kan etableres via interaktiv kunst.

The buildings / play surfaces

Both Aarhus Town Hall and the Danish Embassy were designed by the world-renowned Danish architect Arne Jacobsen, a unique representative of Danish culture, architecture and design. It is not without reason that two of his buildings are chosen as a symbol of visibility in the urban space and as the interface for We Believe.

Aarhus Town Hall represents the elected city council, while the Danish Embassy in London serves as the country's highest diplomatic representation in another country whose mission is to promote the good relations and develop the economic, cultural and scientific relations between the issuing State and the recipient state.

By creating "access" to the two iconic Danish institutions through interactive art, Arne Jacobsen's architecture is not only a symbol of visibility but also a tool that renews our notions of what art can be what games can be, and what urban spaces can be - and not least how democratic playful urban spaces can be established through interactive art.

Taknen bag We Believe

We Belive knytter sig til begrebet ”Playable City Projects”, som er et forholdsvis nyt begreb, der ikke er særlig kendt, men som de senere år er blevet udbredt i Recife (Brasilien), Bristol (England), Lagos (Nigeria) og Tokyo (Japan). Mange af projekterne bliver udviklet af digitalkunstnere, som tilfældet også er med ”We Believe”.

Playable City Projects og ikke mindst We Believe stiller spørgsmål til begreber som demokrati, borgerinddragelse og kontrol af det offentlige rum. Eterhånden som nye teknologier dukker op, opstår der også nye former for kreativ interaktion og samspil, der muliggør, at borgere kan være aktører i byrummet. Men hvordan skal fremtidens byer være? Tillader man legende interaktion, opfindsom og fleksibel adfærd og plads til det uventede? Eller bevæger vi os hen imod Smart Cities med visionen om intelligente bygninger med informations- og kommunikationsteknologi, der altid har svar parat og beredskabstjenester, der kommer os til undsætning?

Der er en international tendens til et skift i ejerskabet af byrum fra det offentlige til det private, samtidig med, at der er et øget behov for åbne demokratiske byrum med plads til leg og samvær. Det skaber en konflikt, for hvem skal kontroller de offentlige byrum og bygninger? Er det de private investorer, det kommercielle og reklamerne eller det offentlige og de demokratiske valgte politikere – eller er det borgerne? Byens offentlige rum er helt fundamentalt, der hvor mennesker mødes. VI TROR på mulighederne i det demokratiske, legende byrum.

Et levende demokrati kræver ikke alene oplyste, men også aktive borgere. Men hvordan kan vi skabe fremtidige byrum, der inviterer til aktiv deltagelse, og som giver mulighed for nye former for menneskelig nærvær. We Believe undersøger, hvordan legende og borgerinddragende interaktioner kan blive håndgribelige og synlige i byen - og hvordan dette kan skabe nye forbilleder for demokratiske byrum i fremtidens byer.

Vi ved, at invitationen til interaktiv leg er et overbevisende og kraftfuldt værktøj, der kan inspirere til at deltage, snarere end blot at være observatør. Tendensen viser, at fremtidens computerspil ikke længere kun vil foregå på en skærm hjemme i privaten, men derimod vil blande den fysiske og den digitale verden, og følge med os rundt i hverdagen, som vi kender det fra Pokemon GO. Problemet er dog, at det stadigvæk er skærmen, der er i fokus, mens den fysiske handling og omgivelserne er sekundære. Man fravælger den fysiske kontakt til hinanden og omgivelserne til fordel for en imaginær ven og medspiller. Kort sagt, så bliver omverden mindre og distancen mennesker i mellem større.

Modsat computerspil, der kan isolere os fra omverdenen, så skaber fysisk leg sociale bånd. Tanken er derfor at føre det digitale spil ud i byrummet ved at omdanne det til et interaktivt og borgerinddragende lyskunstprojekt.

Socialisering sker bedst gennem interaktion mellem samfund og borgere, ligesom borgerinddragelse er en væsentlig faktor for demokrati.

The thoughts beyond

We Belive relate to the concept of "Playable City Projects", which is a relatively new notion that is not very well known, but has been widely used in Recife (Brazil), Bristol (England), Lagos (Nigeria) and Tokyo (Japan) in recent years. Many of the projects are developed by digital artists, as is the case with "We Believe".

Playable City Projects such as We Believe asks questions to concepts such as democracy, citizen involvement and control of the public space. When new technologies emerge, it also creates new forms of creative interaction that enable citizens to be actors in the urban spaces. But how should future cities be? Does it allow playfull interaction, inventive and flexible behavior and space for the unexpected? Or do we move towards Smart Cities with the vision of intelligent buildings with information and communication technologies that always have responses ready and emergency services that will help us?

There is an international tendency for a shift in the ownership of urban spaces from public to the private. At the same time there is an increased need for open democratic urban spaces with space for play and socializing. This creates a conflict: Who shall control the public spaces and buildings? Is it the private investors, the commercial or is it the public and the democratically elected politicians - or is it the citizens? The city's public spaces are absolutely fundamental where people meet. WE BELIEVE in the possibilities of the democratic, playfull urban space.

A living democracy requires not only enlightened citizens, but also active citizens. But how can we create future urban spaces that invite to active participation, and allow new forms of human presence. We believe investigates how play and citizen involvement  can become palpable and visible in the city - and how this can create new examples for democratic urban spaces in the cities of the future.

An invitation to interactive play is a convincing and powerful tool that can inspire to participation, rather than just being an observer. The trend shows that the future computer games will no longer only take place at home in the private - it will mix the physical and digital world and follow us around everyday as we know it from Pokemon GO. The problem is, however, that it's still the screen that is in focus while the physical action and the surroundings are secondary. One delays the physical contact with each other and the surroundings in favor of an imaginary friend and co-player. In short, the world becomes smaller and distances in between people becomes bigger.

Contrary to computer games that can isolate us from the outside world, physical play creates social ties. The idea is, therefore, to lead the digital game into the urban space by turning it into an interactive and citizen-based lighting art project.

Socialization is best done through interaction between society and citizens, as civic participation is an important factor for democracy.

Tine Bech - kunstneren bag We Believe

Dr. Tine Bech er født i Aarhus, men bor og arbejder i London. Hendes kunstneriske virke kredser om interaktive og legende projekter, der inddrager publikum aktivt gennem leg og spil i og med værkerne.

Hendes arbejder er inspireret af de kreative muligheder, der dukker op i krydsfeltet mellem teknologi, mennesker og leg, hvor hun sætter publikum i centrum af værkerne ved at skabe åbne systemer, strukturer og rum, hvor deltagelse, nysgerrighed og kommunikation er vigtige facetter af oplevelsen.

Fra Tine Bech Studio i London skaber hun storstilede offentlige kunstværker, interaktive rum, bærbare design og sociale spil.

Hendes værker er blevet vist i mange dele af verden og spænder fra interaktive og digitale installationer på broer og i svømmehaller til værker i teatre og museer.

Om Tine Bech - klik her

Tine Bech - the artist behind We Believe

Tine Bech is a multidisciplinary artist who creates innovative interactive projects which excite and inspire people around the world.

Born in Denmark, Tine Bech now lives and works in London. Tine creates interactive and playable projects where human experiences are at the centre. Her work transforms environments and human behaviour through the creative possibilities of play making and technology. She places the audience at the centre of her works, creating open systems, structures, and spaces where participation, curiosity, and communication takes place. 

Through the Tine Bech Studio in London she creates large-scale public artworks, interactive spaces, wearable designs, and social games in response to commissions from museums, galleries, cultural development bodies, private sector companies, and individuals.

About Tine Bech - klik her

Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad

Projektet er støttet af

Fonden Aarhus 2017
Aarhus 2017 program - klik her

K
ulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune

SGM-Light

Aarhus 2017 European Capital of Culture

The Project is supported by 
Aarhus 2017 Programme - click here

Kulturudviklingspuljen, Aarhus municipality

SGM-Light
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid