Fællesskab og et liv i balance 12 - 20 august 2017/ Community and a life in balance - August 12 - 20 2017

21-04-2017

Et forskningsprojekt fra Heidelberg Universitet i Tyskland fastlåser, at storby-hjerner er mere modtagelige for stress og mentale sygdomme end landsbyhjerner. Dyttende biler, skarer af fodgængere der zigzagger forbi i alle retninger bidrager til, at mange storbymennesker udsættes for kontinuerlig stress.

Japanerne har zen, hvis bevæggrund er livsbalance. Danmark har Grundtvig, hvis ideologi var fællesskab. Kun i et fællesskab kan der opbygge et selvbevidst individ, mente Grundtvig.

Pakhusene på Aarhus Ø er et nybygget kontor- og boligkompleks, hvor fællesskab sættes i fokus. På bygningens tagterrasse er der har udsyn over Aarhusbugten. Vand, har en beroligende virkning på vores psyke.

På terrassen kan du nyde et zen-inspireret refleksionsrum og en række arrangementer, der sætter fokus på livsbalance og byder på fællesskab.

Alle arrangementer finder sted på:
Pakhusene
Mariane Thomsensgade 1, 8 sal
Aarhus Ø

A research project from Heidelberg University in Germany sais that, city-brains is more susceptible to stress and mental illness than villagers. Cars, crowds of pedestrians passing by in all directions contribute to the fact that many big city people are exposed to continuous stress.

The Japanees has Zen, that put focus on having livfe in balance. Denmark has Grundtvig, whose ideology was a community. Only a liife in community can build a self-conscious individual, Grundtvig said .

Pakhusene på Aarhus Ø is a newly built office and housing complex, in which the community is put into focus. On the building's roof terrace there is a view of Aarhus Bay. Water has a calming effect on our psyche.

On the terrace you can enjoy a zen-inspired reflection room and a range of events that focus on life balance and offer fellowship.

All events take place at:
Pakhusene
Mariane Thomsensgade 1, 8 sal
Aarhus Ø

ARRANGEMENTER

Work-life-balance - Åbning

Lørdag 12. august 14.00 – 17.00

Bonsaiudstilling
Work-life-balance v/ Iværksætter og byrådsmedlem Camilla Fabricius 14.00 – 14.20
Zen, Grundtvig og Søren Kirkegaard v/ Niels Kjær 14.20 – 14.40
Sushi 14.40 – 15.00
Bonsaiperformance ved Masashi Hirao og DJ Merlyn Silva 15.00 – 17.00

Tilmelding. max 50 personer: https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/11/


Mere information om Masashi Hirao her: http://bonsaihirao.net/

Work-life-balance - Opening

Saturday 12 August 14.00 - 17.00

Bonsai Exhibition
Work-life-balance v / Entrepreneur and City Council member Camilla Fabricius 14.00 - 14.20
Zen, Grundtvig and Søren Kirkegaard v / Niels Kjær (Film) 14.20 - 14.40
Sushi 14.40 - 15.00
Bonsaiperformance by Masahi Hirao and DJ Merlyn Silva 15.00 - 17.00

Registration max 50 people: https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/11/

More information abaut Masashi Hirao here: http://bonsaihirao.net/

Taiko-Drumming og Kampkunst

Søndag d. 13. august
14.00 - 16.00
16.30 - 18.30
Tilmeldibg her: https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/13/

I Japan er det ikke ualmindeligt at tagterrasser bruges til sport og sportsleg, tilgengæld er ikke almindeligt at vise traditionel Japansk kultur på en tagterrasse. Vi vender bøtten om og inviterer til en helt speciel oplevelse, hvor du høre den japansk fødte Taiko-drummer Ichitaro og medlemmer af gruppen Seido Taiko fra Valby og opleve kampkunst med Soryukan Århus Kendo, Århus Shuri-ryu Karate, Shin Shin Toitsu Aikido og Shinson Hapkido dojang Aarhus.

Taiko er en tromme-stil af japansk oprindelse, som har været anvendt i Japan i over 1400 år. Trommerne kaldes også for sportstrommer på grund af de store krav der stilles til ens fysik, udholdenhed og koncentrationsevne.

Mange kampsportsformer i Japan ender på ordet do eller dou: Karatedo, Kendo, Aikido, Hapkido (Koreansk). Det lille ord "dou eller do" betyder "vej" eller "metode". De forskellige "måder" er baseret på Zenbuddhisme og stræber mod at dyrke det menneskelige sind ved aktivt at lære at koncentrere sig eller fokusere bevidstheden, for at opnå en dyb eksistentiel ro. Målet kan nås på mange forskellige måder. Teceremoni er en anden metode, som japanerne kalder Chanoyu eller Chado, Sado. 

Taiko-drumming v/ Ichitaro og Seido Taiko fra Valby.
Kampkunst v/ Soryukan Århus Kendo, Århus Shuri-ryu Karate, Shin Shin Toitsu Aikido og Shinson Hapkido dojang Aarhus
Hapkido er en Koreansk Kampkunst. Mesteren Sonsanim Ko Myong vil være tilstede under arrangementet

Taiko-Drumming and Martial arts

Sunday, 13th of August
14.00 - 16.00
16.30 - 18.30
Registration click here: https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/13/

In Japan, it is not uncommon for roof terraces to be used for sports and sporting games, but it is not common to show traditional Japanese culture on a rooftop terrace. We turn over the bucket and invite you to a very special experience where you can hear the Japanese-born Taiko drummer Ichitaro and members of the Seido Taiko group from Valby as well as experience martial arts with Soryukan Aarhus Kendo, Aarhus Shuri-ryu Karate, Shin Shin Toitsu Aikido and Shinson Hapkido dojang Aarhus.

Taiko is a drum-style of Japanese origin, which has been used in Japan for over 1400 years. The drums are also called for sports drums due to the great demands made on one's physique, endurance and concentration.

Many martial arts forms in Japan end up with the word do or dou: Karatedo, Kendo, Aikido, Hapkido (Korean). The small word "dou or do" means "way" or "method". The different "ways" are based on Zen Buddhism and strive to cultivate the human mind by actively learning to concentrate or focus consciousness, to achieve a deep existential calm. The goal can be achieved in many different ways. Tea ceremony is another method that the Japanese call Chanoyu or Chado, Sado.

Taiko drumming v / Ichitaro and Seido Taiko from Valby.
Martial arts by Soryukan Aarhus Kendo, Aarhus Shuri-ryu Karate, Shin Shin Toitsu Aikido and Shinson Hapkido Dojang Aarhus
Hapkido is a Korean martial art. The master Mr. Sonsanim Ko Myong will be present during the event


Ryakubon te-ceremoni
Mandag d. 14 kl 19.00 - 21.00
fredag d. 18 kl. 19.00 – 21.00
Prisen for dette arrangement er 75 kr. 
max. 20 deltagere. 
Tilmelding; https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/17/

På tagterrassen kan du opleve en Ryakubon Te-ceremoni efterfulgt af en matcha workshop. På sådan en workshop lærer man at piske en skål ”usucha” matcha med anvendelse af de korrekte redskaber som en chawan, chasen og en chasaku. Man lære om forskellen på matcha og futsumushi som de fleste Europæiske tehandler fejlagtig sælger som matcha. Der vil være flere Chado medlemmer tilstede til at supervisere deltagerne i at piske te.

Te-ceremonien og workshoppen leveres af Simply Tea i Risskov, som er leverandør af teoplevelser. Simply Tea byder på en kollektion af eksklusive og sjælden teer fra de bedste te haver i Asien. De er eksperter i hvid, gul, grøn, oolong, sort og puerh teer. Hver kollektion er valgt med respekt for dens oprindelse og kultur. Fra Simply Tea arrangeres der ofte tesmagningskurser såvel som foredrag om te. Simply Tea er specialist i tesmagning og deltager i international cupping begivenheder for at finde de bedste teer i verden. link klik her Simply Tea

Ryakubon tea ceremony
Monday 14: 00-19: 00-21: 00
Friday, 18:00 19.00 - 21.00
The price for this event is 75 kr.
max. 20 participants.
Registration: https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/17/

On the rooftop terrace you can experience a Ryakubon Tea ceremony followed by a matching workshop. At such a workshop you learn to whip a bowl of "usucha" matcha using the correct tools like a chawan, chase and a chasaku. One learns about the difference between matcha and futsumushi as most European traders mistakenly sell as matcha. There will be Chado members present to supervise the participants in whipping tea.

Tea ceremony and workshop are provided by Simply Tea in Risskov, which is a supplier of experiences. Simply Tea offers a collection of exclusive and rare teas from the best tea gardens in Asia. They are experts in white, yellow, green, oolong, black and puerh teer. Each collection is chosen with respect for its origin and culture. At Simply Tea there are often tasting courses as well as lectures on tea.Simply Tea is a specialist in tea tasting and participates in international cupping events to find the best teas in the world.

link to Simply Tea

Brætspil med Zen og Grundtvig
Onsdag 16 og torsdag 17 august Kl. 18.00 – 22.00
Ingen tilmelding, åbent og gratis

"Foreningen Skjulte Steder" leverer i samarbejde med Aarhus Brætspilsfestival to aftener med brætspil i en intim atmosfære, der rammer både Grundtvig og Zen. Brætspil er indbegrebet af social fællesskab og hygge, men kan også være et værktøj til udvikling af koncentrationsevne afhængig af spillets sværhedsgrad.

På tagterrassen er der mulighed for at spille forskellige spil. Tag familie og venner med op på terrassen og tag et slag ludo, kinaskak, mahjong, Back Gammon, Besser-Wisser eller andet spil – eller kom alene og nyd udsigten og bliv klog på GO.

GO er Østens svar på skak. Spillet er et cirka 4000 år gammelt og menes at stamme fra Kina, hvorfra det blev udbredt til store dele af Østen – her i blandt Japan.  Spillet blev i fordums tid opfattet som en nødvendig del af en samurais opdragelse, da man anså GO, for at være et redskab til forståelse for strategi og taktik, der kunne benytte i virkelig kamp.

Aarhus Go Klub vil stå til rådighed og vise hvordan spillet spilles.

Board games with Zen and Grundtvig
Wednesday 16th and Thursday 17th August. 18:00 - 22:00
No registration, open and free

The association Hidden Places, in collaboration with the Aarhus Board game festival, offers two evenings with board games in an intimate atmosphere that affects both Grundtvig and Zen. Board games are the epitome of social fellowship and cosiness, but can also be a development tool for concentration ability, depending on the difficulty of the game.

On the rooftop terrace you can play various games. Take family and friends on the patio and take a blow of ludo, chinak, mahjong, Back Gammon, Besser-Wisser or other game - or come alone and enjoy the view and learn about Go Chess.

GO is the East's response to chess. The game is about 4000 years old and is believed to originate from China, from which it became widespread to large parts of the East - here among Japan. The game was perceived as a necessary part of a samurai upbringing, as one considered GO, to be a tool for understanding strategy and tactics that could be used in real combat.

Aarhus Go Club will be available and show how the game is played.

Litteraturdag - Grundtvig og Zen
Danmark møder Japan i litteraturen

Lørdag den 19. august,
Kl. 14.00 – 16.00
Tilmelding max 50 personer: https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/12/

Litteraturdagen sætter fokus på Grundtvig, Kierkegaard og Zen gennem filosofiske causerier, klassiske japanske haiku og dansk haikupoesi samt en fortælling om at være grundtvigsk sømandspræst i Japan.

Om de deltagende forfattere

Niels Kjær (født 1949) er cand. theol. og har senere studeret japansk sprog og kultur. Blandt andet forfatter til bøger om Grundtvig og Kierkegaard og oversætter af japanske lyrik. Medlem af Dansk Forfatterforening og DFF’s haikugruppe. (FILM)

Thomas Uhre Fenger (født 1947) er cand. theol., forfatter og tidligere dansk sømandspræst i Japan. Medlem af Dansk Forfatterforenings skønlitterære gruppe.

Birgit Bach (født 1953) er folkeskolelærer, forfatter og fotograf. Medlem af Dansk Forfatterforening og DFF’s haikugruppe.

Lars Hougaard Clausen (født 1960) er cand. theol. og har skrevet blogindlæg om blandt andre Grundtvig og Krishnamurti samt digte, salmer og haiku.


Literature Day - Grundtvig and Zen
Denmark meets Japan in literature

The literature day will be held in Danish only

Drage-workshop
Søndag d. 20. august, kl. 12.00 – 15.00
max. 15 kan bygge drage af gangen
Pris: 50,-
Betaling - kommer senere.

Drager eller kites blev først bragt til Europa af Marco Polo i slutningen af det 13. århundrede, og efterfølgende af sejlere fra Japan og Malaysia i det 16. og 17. århundrede. 

Japanerne er fantastiske dragebyggere. Vi vil prøve at gøre dem kunsten efter og få et stykke papir op at flyve.
På workshoppen kan du under vejledning dekorere din egen slædedrage. Du bygger en drage i tyvek, som du kan male på og bagefter samle til en drage, der flyver når vinden blæser.

I Japan fejrer man høsten ved at drager flyves med stængler af ris knyttet til som et symbolsk tilbud tak for en god afgrøde. Vi gør det på dansk og dækker op med efterårets frugt og grønt - æbler, brombær, blommer og andet godt som symbol på høsten, og som kan nydes mens der bygges drager.

"Høstfesten" afsluttes med traditionel japansk dans fremført af den japanske danserinde Chihoko Yanagi. Chihoko Yanagi har specialiseret sig i klassisk japansk dans. Hun har været bosat i Odder og Aarhus. Hendes hjemby er Tokamachi i det nordlige Japan som har  udviklet kimono industrien. Traditionel japansk dans udføres med Kimono som kombineres mere end 15 stykker tøj sammen. Hun performer som geisha. 

Tilmelding klik her: https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/15/

Kite-workshop
Sunday, August 20th, at. 12.00 - 15.00
max. 15 can build dragon at a time
Price: 50, -
Payment - Comes later.

Kites were first brought to Europe by Marco Polo at the end of the 13th century, and subsequently by sailors from Japan and Malaysia in the 16th and 17th centuries. The Japanese are amazing kite builders. We will try to imitate them. At the workshop you can build and decorate your own kite under the guidance.

In Japan, the harvest was celebrated by kites with stems of rice linked to as a symbolic thanks for a good crop. We make it in Danish and cover up with autumn fruit and vegetables - apples, blackberries, plums and other good as a symbol in the fall, and which can be enjoyed while building kites.

The "harvest party" ends with traditional Japanese dance performed by the Japanese dancer Chihoko Yanagi. Chihoko Yanagi specializes in classical Japanese dance. She has lived in Odder and Aarhus. Her hometown is Tokamachi in northern Japan, which has developed the Kimono industry. Traditional Japanese dance is performed with Kimono, which combines more than 15 pieces of clothes. She performs as a geisha.

Registration clock here: https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/15/

Mere om vore Japanske gæster

Om Ichitaro

Ichitaro (japansk: 壱 太郎), er japansk Taiko trommeslager født 1. marts 1975 i Kuwana, Japan, en lille by i Japans Mie præfektur. I år 1990 sluttede han sig til den revolutionære japanske trommeslagergruppe Ondekoza og løb 15.000 km gennem USA hen over 3 år. I løbet disse år lykkedes det at give over 500 koncerter, blandt dem 4 forestillinger i den prestigefyldte Carnegie Hall i New York City.

Hans mentor var Den Tagayasu, grundlæggeren af ​​Ondekoza, der gav ham navnet Ichitaro med ønsker for ham om at blive den førende (no.1) Wadaiko-trommeslager i verden (Ichi betyder en på japansk).

Før sin debut som solo trommeslager i sommeren 2004, har han givet mere end 2000 forestillinger sammen med Ondekoza flere steder i Europa og Asien. Hans første solo performance blev afholdt i Tokyo Cultural Hall. I 2008 udførte han på åbningsceremonien af ​​World Sumo Wrestling Championships, som fandt sted i Rakvere i Estland. Dette blev fulgt op af flere forestillinger i Estland og Finland.

I 2010 spillede han i Tyrkiet og Algeriet under kæmpe applaus. I forbindelse med festlighederne for "Japan år 2010 i Tyrkiet" valgte Japan-fonden Ichitaro som hovedattraktion ved en række koncerter i Tyrkiet og Algeriet.

Ichitaro er også kendt for sine kompositioner, som ikke kun omfatter traditionelle instrumenter, men også mere moderne musikalske stilarter, som jazz, som har været promoveret af Daigo Takagi i Europa.

Ichitaro har deltaget i flere festivelse i bl.a.  Village Festival i Helsinki, Tampere Theater Festival, Kotka Sea Festival, Musik- og Teatermuseet i Stockholm.

I det Aarhus 2017 Europæiske Kulturhovedstad kommer han til landet som følge at et samarbejde mellem Foreningen Skjulte Steder og Eutopia i Gellerup

More about our Japanese guests

About Ichitaro

Ichitaro (Japanese: 壱太郎), Japanese Taiko drummer (born 1 March 1975 in Kuwana, Japan). Ichitaro was born in Kuwana, a small town in the Mie Prefecture of Japan. In the year 1990, he joined then-revolutionary Japanese Drummers Group Ondekoza and run 15,000 km across the United States over the next 3 years. During that time he managed to give over 500 concerts at a wide variety of venues, among them 4 performances at the prestigious Carnegie Hall in New York City. 

His mentor was Den Tagayasu, the founder of Ondekoza, who gave him the stage name of Ichitaro with his wishes for him to become the No.1 Wadaiko drummer in the world (Ichi means one in Japanese). 

Before his debut as a solo drummer in the summer 2004, he has given more than 2000 performances alongside Ondekoza several spots around Europe and Asia. His solo performance was held at the Tokyo Cultural Hall. In 2008, he performed at the opening ceremony of the World Sumo Wrestling Championships, which took place in Rakvere in Estonia. This was followed by several performances around Estonia and Finland, including a guest performance at the 2009 Estonian Song Festival parade. 

In 2010 started with thunderous applause and standing ovation in Turkey and Algeria when the Japan Foundation, within the framework of celebrations for "Japan Year 2010 in Turkey", selected Ichitaro as a main performer in a series of concerts in Turkey as well as Algeria. 

Outside of performing, Ichitaro is also known for his compositions, which include not only traditional instruments but also more modern musical styles, such as Jazz. Ichitaro is being promoted by Daigo Takagi in Europe.

AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD


P
rojektet er støttet af Fonden Aarhus 2017
Aarhus 2017s program - klik her

Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid