Lokalhistorie fra Skyline 17. - 28. juli/ LOCAL HISTORY FROM SKYLINE 17 - 28 JULY

21-04-2017

Aarhus har en lang historie, der går tilbage til vikingetiden. Byen har samtidig gennemlevet markante epoker fra tiden som vikingeby til handelsby, industriby og nu til en kreativ uddannelsesby, der er i markant forandring. Det skaber historie.

På tagterrassen ved arkitektfirmaet C. F. Møller på 11 sal, hvor man kan se store dele af byen, opstiller vi tre RIG-sektioner og med hver fire kikkertrør, der indkredser en bestemt bygning eller et område i byen, og som har en god historie. Samtidig får du en lydfortælling om dette sted.

Fortællingerne handler om Aarhus’ udvikling fra Vikingetid til nutid, om markante og skæve personligheder i byen gennem tiden, og om et udvalg af C.F. Møllers bygninger, der fortæller en god historie.

Tid: 17 – 21. juli og 24 – 28 juli
kl. 15.00 – 16.00
Mødested: Europahuset, Europaplads 2 (ved indgangen)

Deltagere max 15 personer pr. gang
Tilmelding klik her: https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/1/

Aarhus has a long history dating back to the Viking Age. The city has also witnessed significant epochs from viking settlement, trade city, industrial city and now to a creative educational city that is changing significantly. This creates history.

On the roof terrace of the architect firm C. F. Møller on the 11th floor, where you can see large parts of the city, we set up three RIG sections with each four binoculars that identify a particular building or area in the city and which has a good history. At the same time you get an audio tale about this place.

The stories are about Aarhus's development from the Viking Age to the present, about sharp and crooked personalities in the city over time, and about a selection of C.F. Møller's buildings, which tells a good story.

Time: 17 - 21 July and 24 - 28 July
At. 15.00 - 16.00
Meeting venue: Europahuset, Europaplads 2 (at the entrance)

Participants max 15 people at a time
Registration https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/1/

HISTORIEN BAG

I 2014 blev foreningen Skjulte Steder kontaktet af CAT Media aps, der havde interesse i at vise lokalhistorie på et skjult sted.

Der findes store lokalhistoriske samlinger, som kun bliver brugt af få, og der er skrevet tykke bøger om byers historie, der primært læses af folk med specialinteresse for området, men spørgsmålet var, hvordan man kunne skabe en ny formidlingsplatform, der bringer historien ud på en levende måde, som gør den spændende for en bredere befolkningsgruppe eller for besøgende og turister? 

På daværende tidspunkt var det besluttet, at Foreningen Skjulte Steder ville undersøge, hvordan man kan bruge tagterrasser på i fremtidens byggerier på en gentænkt måde.

Efter at have set en del tagterrasser med henblik på at finde de rigtige, syntes det oplagt, at skabe en prototype på, hvordan man kan formidle lokalhistorie fra en tagterrasse. Valget var nemt, da C. F. Møllers tegnestue ligger på 11. sal med en forrygende udsigt over byen. 

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Foreningen Skjulte Steder, CAT Media aps og C.F. Møllers tegnestue.
Om CAT Media - klik her
Om C. F. Møller - klik her

In 2014, Hidden Places Association was contacted by CAT Media aps, who had an interest in showing local history in a hidden place.

There are large local-historical collections, which are used only by few, and thick books about urban history are written as well, but primarily read by people with special interest in the area. But one question arises: How can we create a new dissemination platform that brings the story to A living way that makes it exciting for a wider population or for visitors and tourists?

At a time it was decided that the Hidden Places Association would investigate how to use roof terraces in future buildings in a new manner.

After having seen some rooftop terraces to find the right ones, it seemed obvious to create a prototype on how to convey local history from a rooftop terrace. The choice was easy, as C. F. Møller's office and terrace is on the 11th floor with a breathtaking view of the city.

The project is developed in collaboration between Association Hidden Places, CAT Media aps and Architects C.F. Møller.

AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

The project is supported by Aarhus 2017 Foundation
Aarhus 2017 Programme - click here
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid