Tag-in-terrasser 1 juni - 7. dec. 2017/ Tag-in-terrasser 1. juni - 7. dec. 2017

24-04-2017

TAG-IN-TERRASSER 2017

I mange dele af verden fortættes storbyerne, mens landområderne affolkes. Som følge heraf præges byerne i stigende grad af markante etageboligbebyggelser. Det fortættede bymiljø ansporer til at inkludere de muligheder byggerierne byder på her i blandt de ubrugte tagterrasser. Der er en stigende tendens til en begrønning af tagterrasser, men hvordan kan man ellers gentænke brugen af byernes tagterrasser i fremtidens byggerier?

I anledningen af Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad giver Foreningen Skjulte Steder bud på 6 alternative måder, hvordan tagterrasser kan bruges, og hvordan idéer kan indtænkes i fremtidens byer.

TAG-IN-TERRASSER 2017

In many parts of the world large cities are showing a significantly increase in population density, while rural are being depopulated. As a result of this many cities become more and more dominated by large blocks of flats which promote an inclusion of the opportunities the building offers for instance the rooftop terraces. So how can we rethink and use rooftop terraces in future buildings?

In the occasion of Aarhus 2017 European Capital of Culture, the Association Hidden Places offers 6 alternative ways of using roof terraces in the future cities.

ARRANGEMENTER

1. SAMFUNDSSPEJLINGER
(prolog: samfundet og dets borgere)

SAMFUNDSSPEJLINGER er et bud på, hvordan en tagterrasse kan anvendes til et socialt møderum mellem velfungerende og socialt udsatte borgere over en kop kaffe og an snak. Her stiller de sande ambassadører for samfundets hjemløse, tidligere misbrugere, arbejdsløse eller psykisk sårbare – nemlig Kofoeds Skoles elever – sig til rådighed med viden og livserfaring, der kun sjældent formidles af dem selv.

Der kan være ganske kort vej fra at være velfungerende til at stå overfor en social deroute, hvilket de færreste tænker over, når det går godt. Det illustreres ved at indrette terrassen med en spejlopsætning, der fanger livet på gadeplan i brudstykker ligesom livet på terrassen vil kunne ses i brudstykker. Designet er udviklet af landskabsarkitekt Ida Marie Lebech.

Vi byder på Dialog-Kaffe og ETNO SUMMIT

Tid: 1 – 28. juni 2017
Sted: Kofoeds Skole, Toldbodgade 6, 8000 Aarhus C

Klik her for mere info: Samfundsspejlinger

1. SOCIETY REFLECTIONS
(prologue: the society and its citizens)

SOCIETY REFLECTIONS is a suggestion for how a rooftop can be used for a social meeting place between successful and socially disadvantaged citizens over a cup of coffee. Here you will meet the true ambassadors for former addicts, unemployed or mentally vulnerable - namely Kofoed's School's students - who has knowledge and life experience.

The way from a successful life to a social downturn can be quite short. This is illustrated through a mirror setup that captures life at street level in fragments as well as life on the terrace. The design is developed by Landscape Architect Ida Marie Lebech.

We will arrange Dialogue Coffee and ETNO SUMMIT

Time: 1 - June 28, 2017
Location: Kofoed's School, Toldbodgade 6, 8000 Aarhus C

Click for more information here. Society Reflections

2. HIMMELSK LANDBRUG - UDSØGT MAD
(Regionen og landbruget)

De senere år har der været en international tendens til kreative designmæssige tiltag på byernes tagterrasser, hvoraf de fleste kredser om beplantninger og byhaver. Vi tager tråden op, går skridtet videre og trækker landet ind til byen på Tagterrassen Europaplads 16. Her indrettes et mindre dyrskue med små produktionsdyr og lidt landlig idyl med duft af urter fra Kalø Økologisk Landbrugsskole. 

Tendensen viser, at der er stigende behov for historiefortællende fødevarer af god kvalitet og en viden om råvarernes oprindelsessted såvel som produktionsdyrenes velfærd og opdræt. Vi leverer den gode historie om landbrugsprodukter, dyr og fødevarer på tagterrassen. 

For mange restauratører og kokke er det ligeledes et vigtigt koncept, at råvarerne skal være lokale og gerne komme fra nærområdet. Madspild og løsningen på samme, er også et fokuspunkt, som vægter højt i vores koncept. Vi samarbejder derfor med restaurant FRÜDno16 og kok Jürgen Frühwirth, der er uddannet på en 2-stjernet Michelin-restaurant, og som vil servere udsøgte retter af produkter fra Kalø Økologisk Landbrugsskole.

Tid: 10 – 14. juli (uge 28)
Sted: Europaplads 16 – tag elevatoren til terrassen

Klik her for mere info: Himmelsk Landbrug -Udsøgt Mad

2. CELESTIAL AGRICULTURE - DELICIOUS FOOD
(The Region and it's Agriculture)

In recent years there has been an international trend for creative design related initiatives at urban rooftop terraces, especially initiatives concerning plantings and Urban gardening. We take up the thread, move a step further and draw the country side into the city. We inwite you to a small animal fair show with small prodution amimals and a little rural idyll with with a sense of herbs from Kalø Organic Agricultural SchoolVi samarbejder derfor med restaurant Früd og Michelin kokken Jürgen Frühwirth, der vil servere udsøgte retter af produkter fra Kalø Økologisk Landbrugsskole..

The time shows that there is a growing need for good storytelling concerning good food quality and a knowledge about the product's origin as well as animal welfare. We provide the good story about agricultural animals, vegetables and food on the rooftop terrace.

For many restaurateurs and chefs, it is an important concept that the raw materials must be local and would come from the immediate. This issue as well as food waste and the solution of it, is a focal point, with a high value in our concept. Therefore we cooperate with the Restaurant FRÜDno16 and chef Jürgen Frühwirth who will serve exquisite dishes of products from Kalø Organic Agricultural School.

Time: July 10 - 14
place: Europa Plads 16 - take the elevator to the terrace

More About the event comming up CELESTIAL AGRICULTURE - DELICIOUS FOOD

3. LOKALHISTORIE FRA SKYLINE
(Byens historie)

Aarhus har en lang historie, der går tilbage til vikingetiden. Byen har samtidig gennemlevet markante epoker fra tiden som vikingeby til handelsby, industriby og kreativ uddannelsesby. Og det skaber historie.

Der findes store lokalhistoriske samlinger, som kun sjældent bliver brugt. Det kunne antyde, at samlingerne ikke har den rigtige formidlingsform. Vi flytter derfor historierne ud af samlingerne, og præsentere et udvalg af historier fra skyline. Lokal historie er ikke kun spændende for lokale borgere, men i lige så høj grad for turister og besøgende, der netop kommer for at få viden om det sted de besøger.

Tid: 17 – 21. juli og 24 – 28 juli
kl. 15.00 – 16.00
Sted: C.F. Møllers tagterrasse, Europahuset, Europaplads

Mere om Arrangementet her:  Lokal Historie fra Skyline

3. LOCAL HISTORY FROM SKYLINE
(the city and it's history)

Aarhus has a long history dating back to the Viking era. The city has experienced a significant development from Viking village to medieval trading city, industrial city and to a creative educational town.

We have great local history collections, which are rarely used. This might suggest that the old archives do not have the right form of presentation. We have chosen to present a selection of stories from the skyline. Local history is not only exciting for the local citizens, but for all visitors.

Time: July 17 - 21 and July 24 - 28
15:00 to 16:00
Place: C.F. Møllers tagterrasse, Europahuset, Europaplads

More About the event comming up: Local History from Skyline

4. FÆLLESSKAB OG ET LIV I BALANCE
(Kulturudveksling)

Et forskningsprojekt fra Heidelberg Universitet i Tyskland fastlåser, at storby-hjerner er mere modtagelige for stress og mentale sygdomme end landsby-hjerner. Dyttende biler, skarer af fodgængere der zigzagger forbi i alle retninger bidrager til, at mange storbysmennesker udsættes for kontinuerlig stress. 

Japanerne har zen, hvis bevæggrund er livsbalance. Danmark har Grundtvig, hvis ideologi var fællesskab. Pakhusene på Aarhus Ø er et nybygget kontor- og boligkompleks, hvor fællesskab sættes i fokus. På bygningens tagterrasse er der har udsyn over Aarhusbugten. Vand, har en beroligende virkning på vores psyke. Her kan du nyde et zen-inspireret refleksionsrum, opleve japansk kampkunst, lytte til taiko drumming eller Haiku-digte eller lave drager. 

Tid: 13 – 20  august 
Sted: Pakhusene, Aarhus Ø

Klik her for mere info: FÆLLESSKAB OG ET LIV I BALANCE

4. COMMUNITY AND A LIFE IN BALANCE
(Culture Exchange)

A research from the University of Heidelberg in Germany says that metropolitan brains are more susceptible to stress and mental illness than village-brains. Honking cars, crowds of pedestrians zigzagging past in all directions contributes to many city people are exposed to continuous stress.

The Japanese have Zen, whose motive is life balance. Denmark has Grundtvig, whose ideology was community. Pakhusene in Aarhus Ø is a newly built complex focusing on community. We invite you to enjoy a zen-inspired reflection room with a small bonsai garden. Here you can enjoy a zen-inspired reflection, experience Japanese martial art, listen to taiko drumming or Haiku poems or make kites.

Time: August 13 – 20
Location: Pakhusene, Aarhus Ø

More about the event comming up soon: COMMUNITY AND A LIFE IN BALANCE

5. WE BELIEVE
(Kulmination: på tværs af landegrænser)

We Believe er et ”Playable Space”- eller på dansk et interaktivt og legende byrumsprojekt - udviklet af Tine Bech Studio i London. Tine Bech, der er født i Aarhus, men har gennem de sidste 16 år været bosat i London. Projektet giver et bud på, hvordan fremtidens offentlige rum, kan bidrage til nærvær og deltagelse. 

We Believe spænder over to byer - Aarhus og London. På Karolinegårdens tagterrasse installeres et kontrolrum, hvorfra gæster kan interagere og styre en lyssætning, der projiceres op på Aarhus Rådhus og Den Danske Ambassade i London. Værket kommer til at fremstå som en 3D-spilbar arkitektur, hvor borgere kan interagere. Jo flere mennesker der spiller, des mere strålende bliver bygningerne.

Playable City er et nyt kunstbegreb, der ikke er særlig kendt i Danmark, men som de senere år er blevet udbredt i så forskellige byer som Recife (Brasilien), Bristol (England), Lagos (Nigeria) og Tokyo (Japan). Mange af projekterne er udviklet af digitalkunstnere, som tilfældet er med ”We Believe”.

Tid: 10 - 19. november
Sted: Karolinegården, Skt.Nicolaus Gade 3

Klik her for mere info: We Believe

5. WE BELIEVE
(culmination: cross country borders)

We Believe is a "Playable City" project developed by Tine Bech Studio in London. The project gives an indication of how future public space can contribute to the presence and participation.

We Believe is an interactive light art project that span two cities - Aarhus and London. On Karolinegårdens rooftop is installed a control room from which guests can interact and control a lighting projected onto Aarhus Town Hall and the Danish Embassy in London. The project will appear as a 3D playable architecture where citizens can interact. The more people that play, the more brilliant becomes the buildings.

Playable City is a new concept that is not very well known in Denmark, but which in recent years has been used in such diverse cities like Recife (Brazil), Bristol (England), Lagos (Nigeria) and Tokyo (Japan). Many of the projects developed by digital artists, as with "We Believe".


Time: November 10 - 19. 
Place: Karolinegården, Skt.Nicolaus Gade 3

More about the event comming up soon: We Believe

6. FREKVENS [156.8]
(Epilog: Udlængsel/Hjemlængsel)

Frekvens [156.8] er en teateroplevelse ud over det sædvanlige. Det er en intim undersøgelse af længsel, som finder sted i og på Navitasbygningen på Aarhus havn. Forestillingen inddrager hele bygningen - forhal trapper, og tagterrasser.

Udstyret med fm-radioer og høretelefoner rejser man op gennem bygningen - fra den fascinerende foyer i havniveau, til de vindomsuste tagterrasser. På vejen møder man den romantiske idé om havnen som knudepunkt, som mødested mellem byen og resten af verden. Man møder historier om udlængsel og hjemve. Man møder dans, lyrik og installationer. Og ikke mindst: Man møder sig selv og hinanden.

Spiller for alle over 12 år. Spiller på dansk. Husk tøj efter vejret. Ikke velegnet for gangbesværede. Obs. kun 30 pladser pr. forestilling.

Premiere: 30. Nov 2017.
Spilledage: 1.-2.dec. samt 5.-7.dec
Spilletidspunkt: alle dage kl. 19.30

STED: NAVITAS, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Mødested ved hovedindgangen

PRIS: 130/100 (rabat for indtægtsudfordrede)
Nærmere information om tilmelding kommer senere og fås hos skjultesteder.dk eller teaterfluks.dk

Klik her for mere info: FREKVENS [156.8]

6. FREKVENS [156.8]
(Epilogue: longing)

Frequency [156.8] is a theatre experience beyond the ordinary. It is an intimate investigation into longing, that takes place in and on the Navitas building, on Aarhus harbour.  The show involves the whole building - hallway stairs, and roof terraces.
Equipped with fm-receivers and headphones you travel up through the building. From the fascinating foyer at sea level, to the windy roof terraces high up above. On the way you will meet the romantic idea about the harbour as a hub, as meeting place between the city and the rest of the world. You will meet stories about longing out and longing back. You will meet dance, poetry and installations. And last but not least: you will meet yourself and the others. 

From 12 years old. Only in Danish. Remember to dress according to the weather. Not suitable for anyone with difficulties walking. Just 30 tickets per performance. 

Premiere: Nov. 30, 2017.
Play days: 1th -2th.dec. as well as 5th-7th dec
Time: All days at 19.30

PLACE: NAVITAS, Inge Lehmanns Street 10, 8000 Aarhus C
Meeting point at the main entrance

PRICE: 130/100 (discount for revenue-driven)
Further information on registration will be available later at skjultesteder.dk or theaterfluks.dkSpilletidspunkt: alle dage kl. 19.30

OBS - in danish language.

More about the event comming up soon:  FREKVENS [156.8]

OBS: THE PERFORMANCE WILL BE IN DANISH LANGUAGE
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid