Om Skjulte Steder/ About Hidden Places

Om skjulte steder

Alle byer har nogle håndplukkede lokaliteter, der er sat i centrum som noget ganske særligt, der gør byen et besøg værd. Seværdighederne og de pompøse højborge er byens ansigt udadtil og sammen med de officielle bygninger og butiksgaderne skaber de byens udadvendte facade. Går man bag om facaden, vil man opdage steder med et skjult potentiale, der stiller sig til rådighed for gentænkte kulturtiltag såvel som nye sociale og bæredygtige rum. Det være sig underjordiske bunkere, overskudsrum og mellemrum i byens infrastruktur, tagterrasser, parkeringskældre eller forladte steder.

I 2012 vandt Aarhus titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. I den forbindelse indgår Skjulte Steder som et strategisk projekt i årene op til og under Kulturhovedstadsåret 2017.

Skjulte Steder er delt op i to parallelforløb eller spor: et formidlende og borgerinddragende kortlægningsforløb, og et forløb, der sætter fokus på gemte og glemte urbane rum med et skjult potentiale for gentænkt anvendelse. Kan vi indtage byen på en gentænkt måde? Kan vi skabe usædvanlige udtryk i nye rammer? Kan vi skabe præcedens for en mere permanent brug af bagsidemiljøer for tværæstetiske og sociokulturelle møder? 

Som udgangspunkt vil Aarhus være den platform, hvor projektet afprøves, men med inspiration til og fra andre byer og landsbyer i regionalt, nationalt og international regi.

Vores temaprojekter i optakten til og under den Europæiske Kulturhovedstad 2017 munder ud i en dansk og engelsksproget rapport.

About Hidden Places

Every city includes sites, which are highlighted as particularly significant making the city worth a visit. These strongholds along with city attractions, and the shopping centres, present the city to outsiders. Behind this surface there are places with hidden potentials that are available for rethinking social spaces and innovative cultural initiatives. Such as underground bunkers and shelters, in-between spaces in the city's infrastructure, roof terraces, parking garages or abandoned places.

In 2012 Aarhus won the title of European Capital of Culture 2017. In this connection the Hidden Places has been chosen as a strategic project in the years leading up to and during 2017.

Hidden Places is divided into two parallel programs or tracks: an intermediary and citizen participative mapping process, and an approach that focuses on the hidden and forgotten urban space with a hidden potential for rethinking. Can we create unusual expression in the new frameworks? Can we create a more permanent use of the intimate environment for cross-aesthetic and socio-cultural encounters?

Basically, Aarhus will be the test platform for ideas, but with impact from and to other towns and villages at a regional, national and international level.

Spor 1. Et formidlende og borgerinddragende kortlægningsforløb

De intime og gemte miljøer er interessante, fordi de viser byens historiemættede bagside. Byens intimsfære er med til at afsløre, hvordan borgerne lever og agerer, da mange af de skjulte steder er kulisser for hverdagens liv og virke. Her går man bag om den formelle, officielle og tjenstlige facade og ind i feltet, hvor det offentlige møder det private. Borgernes medvirken i undersøgelsen er derfor en vigtig faktor, når man vil aflæse en by, dens liv og historie.

Byens borgere har gennem deling af fotos og fortællinger på facebook være med til at synliggøre og kortlægge intimstederne. En del af kortlægningsfasen har også bestået i at afsløre byens historiske lag og kulturarv. Hvad er historien bag en forladt bygning eller fabrik? Hvad foregik der i en bestemt baggård? Hvad er byens DNA?

Da projektet har en indbygget international fællesnævner er vidensdelingen på facebook ikke længere kun lokal, men nu også regional, national og international. Projektet skal sprede ringe i vandet og sætte spor i fremtiden.

Track 1. An intermediary and citizen participative mapping process

The intimate and hidden environments are interesting because they show a different part of the city's history. The city's intimate sphere helps to reveal how people live and act, as many of the hidden places are areas for everyday life. Here we go behind the formal and official surfaces and into an intimate area where the public/private interact. Citizens' participation is an important factor if one wants to study and assess a city and its life and history.

The citizens of Aarhus have through facebook helped to visualize and map the intimate places by sharing photos and narratives. Part of the mapping phase has also been to reveal the historic layers and heritage. What's the story behind an abandoned building or factory? What was going on in a particular backyard? What is the city's DNA?

The project's theme has an international scope, which has led to knowledge sharing on facebook both regionally, nationally and internationally. Impact and legacy is thus an important part of the project.

Spor 2. Anvendelse af stedsspecifikke byrum med et skjult potentiale.

På baggrund af kortlægningsforløbet har borgerne i høj grad været med til at vælge, hvilke urbane rum, der skal sættes fokus på i projektets andet spor, der undersøger, hvordan de gemte og glemte steder kan gentænkes. De mange indsendte borgerfotos på Facebook har vist sig at være den største kilde til refleksion, og interessen centrerer sig særligt omkring rum under jorden eller oppe i højderne.

I årene 2013 – 2017 har Skjulte Steder valgt fire fokusområder, der bevæger sig i en opadstigende retning fra underjordiske bunkere til mellemrum, overskudsrum og ikke-steder på gadeplan og videre op af vindeltrapper og altaner i byens bagsidemiljø for til sidst at ende på bygningernes tagterrasser i 2017.

FOKUSOMRÅDER 2013 - 2017

2013: KULTUR BUNKER (under jorden)

I Aarhus findes der ca. 300 betondækningsgrave (beskyttelsesrum), fra 2. verdenskrig og koldkrigstiden, som ligger skjult under beplantede jordvolde. Ved at anvende og inddrage rummene som en del af byens identitet til midlertidige sociale møderum og microevents, sættes der implicit et fokus på byens kulturarv og den globale historik, der ligger gemt bag bunkernes tilstedeværelse i byrummet. (Se Arkiv: Kultur bunker )

2014 - 2016: Ultrabæredygtige Pauserum (på gadeplan)

I enhver by opstår der ubenyttede restarealer, overskudslandskaber, mellemrum og ikke-steder, der overladt til naturlige processer gror til i græs og efterladt affald. Men kan disse overskudsrum inkluderes i udviklingen af bæredygtige samfund? Vision er at skabe en serie ultrabæredygtige pauserum, der både tager fat i en sund og grøn byudvikling med frisk luft såvel som på uformelle, sociale møder mellem en mangfoldig skare af borgere. Haverne udvikles af Arkitektfirmaet Gustin i samarbejde med foreningen Skjulte Steder (Se News: Ultra-bæredygtige Pauserum )

2016: Storby Junglen - lyden af kærlighed (bagved og op)
Baggårde har divergerende funktioner alt efter beliggenhed og behov. Nogle baggårde fungerer som fællesarealer for beboerne, andre knytter sig til butikker og restauranter, mens en del er endt som golde parkeringspladser. Nogle Industribaggårde og købmandsgårde er beriget med vindeltrapper og altaner, der indbyder til gentænkt anvendelse for herved at skabe et mangfoldigt byliv. Vi udfordrede byrummet ved at afprøve baggårdende terrasser, vindeltrapper og byens gader og stræder, som ny formidlingsplatform for scenekunst. (se Arkiv: Storbyjunglen - lyden af kærlighed )

2017: Tag-In-terrasser (på toppen af byen)

I mange dele af verden fortættes storbyerne, mens landområderne affolkes. Som følge heraf præges byerne i stigende grad af markante etageboligbebyggelser. Det fortættede bymiljø ansporer til at inkludere de muligheder byggerierne byder på her i blandt de ubrugte tagterrasser. Der er en stigende tendens til en begrønning af tagterrasser, men hvordan kan man ellers gentænke brugen af byernes tagterrasser i fremtidens byggerier?

Track 2. The use of site-specific urban space with a hidden potential.

Based on the mapping process,  citizens have helped to select the intimate urban spaces to be highlighted in the project's second track. This track examines how some hidden and forgotten places can be used and rethought. The citizen’s submitted photos on Facebook have proven to be the greatest source of reflection. The main interest has so far been centered on underground locations and on rooftops.

In the years of 2013 - 2017 we have selected four areas of focus that moves in an ascending direction from underground bunkers to in-between places and non-places at street level and further up on the spiral staircases and balconies in the city's rear environment to finally end on the building’s roof terraces in 2017

2013: CULTURE BUNKER (going under ground)
In Aarhus there are around 300 concrete shelters og bunkers, from the 2nd World War and the Cold War, which is hidden under ground. By using those and include the spaces as part of the city's identity for temporary social meeting space and micro events, we focused on the city's heritage and global history (See Culture Bunker )

2014 - 2016: Ultra Sustainable relaxation room (using surplus spaces and wastelands on street leavel)

In any city occurs unused non-places that are left to natural processes get overgrown with grass and waste left. But can these non places be included in the development of sustainable communities? Our vision is to create a series of ultra-sustainable gardens, which takes hold of a healthy, green urban development with fresh air as well as informal social encounters between a diverse group of citizens. The gardens are developed by Architects Gustin in cooperation with the Association Hidden Places.(see News Sustainable relaxation room)

2016: City Jungle - the sound of love (goimg Back Stage and upstairs)

The courtyards and backyards have different functions depending on the location and needs. Some acts as common areas for residents, others relate to shops and restaurants, while some have ended up as barren parking lots. Some Industrial backyards and merchant courtyards are enriched with spiral staircases and balconies that invite to rethought use to thereby create a diverse urban life. We challenged the urban space by testing backyards terraces, spiral staircases and the city's streets and alleys, as new communication platform for performing arts (see Archive: City Jungle).

2017: Tag-In-terrasser (skyline)

In many parts of the world large cities are showing a significantly increase in population density, while rural are being depopulated. As a result of this many cities become more and more dominated by large blocks of flats which promote an inclusion of the opportunities the building offers for instance the rooftop terraces. So how can we rethink and use rooftop terraces in future buildings?

ORGANISATION

Foreningen Skjulte Steder er en frivilligforening

Formand
og grundlægger/ projektleder: Annette Damgaard, billedkunstner og frelance kurator
Næstformand: Rasmus Malling Lykke Skov, Teater Fluks
Kasserer: Jette Sørensen, Lærer

Bestyrelsesmedlemmer.
Stephan Gustin, Architects Gustin A / S
Jette Sunesen, Litteraturcenter Aarhus
Wayne Sigel, DIEM - Danish Institute for electronic institutions

  • Telefon:60 64 18 16
  • mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

ORGANISATION

The association Hidden Places is a voluntary association

Chairman and founder / project manager: Annette Damgaard, visual artist and freelance curator
Vice Chairman: Rasmus Malling Lykke Forest, Theater Fluks
Cashier: Jette Sørensen, Teacher

Board members.
Stephan Gustin, Architects Gustin A / S
Jette Sunesen, Literature Center Aarhus
Wayne Sigel, DIEM - Danish Institute for Electronic Institutions

  • Phone: +45 60 64 18 16
  • mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid